جدیدترین اخبار دانشکده

اطلاعیه ها

کارشناسی: آمار و کاربردها

کارشناسی ارشد: آمار ـ ریاضی 

دکتری: آمار ـ ریاضی (احتمال) - -  آمار ـ ریاضی (استنباط)

کارشناسی: ریاضیات و کاربردها

کارشناسی ارشد: ریاضیات کاربردی ـ معادلات دیفرانسیل و سیستم های پویا ـــ ریاضیات کاربردی ـ تحقیق در عملیات ـــ ریاضیات کاربردی ـ آنالیز عددی ـــ ریاضیات کاربردی ـ فازی

ریاضی محض ـ جبر ــــ ریاضی محض ـ هندسه ــــ ریاضی محض ـ آنالیز

دکتری: ریاضیات کاربردی ـ معادلات دیفرانسیل و سیستم های پویا ـــ ریاضیات کاربردی ـ تحقیق در عملیات ـــ ریاضیات کاربردی ـ فازی ــــ ریاضیات کاربردی ـ جبر خطی عددی

ریاضی محض ـ جبروتوپولوژی ــــ ریاضی محض ـ آنالیز ــــ ریاضی محض ـ هندسه

کارشناسی: زمین شناسی

کارشناسی ارشد: زمین شناسی اقتصادی ـــ زمین شناسی تکتونیک ـــ زمین شناسی آب شناسی ـــ زمین شناسی زیست محیطی ـــ ژئوشیمی

دکتری: زمین شناسی اقتصادی ـــ زمین شناسی تکتونیک ـــ زمین شناسی آب شناسی ــــ زمین شناسی زیست محیطی

کارشناسی: زیست شناسی عمومی ـــ زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی 

کارشناسی ارشد: زیست شناسی جانوری بیوسیستماتیک ـــ زیست شناسی جانوری فیزیولوژی ـــ زیست شناسی جانوری سلولی ـ تکوینی
زیست شناسی گیاهی سیستماتیک اِکولوژی ـــ زیست شناسی گیاهی سلولی ـ تکوینی ـــ زیست شناسی علوم سلولی و مولکولی ـــ بیوشیمی

دکتری: زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی ـــ‌ زیست شناسی علوم جانوری بیوسیستماتیک ـــ  زیست شناسی فیزیولوژی جانوری ـــ زیست شناسی سلولی و مولکولی

کارشناسی: شیمی محض

کارشناسی ارشد: شیمی آلی ـــ  شیمی تجزیه ـــ شیمی فیزیک ـــ شیمی معدنی

دکتری: شیمی آلی ـــ  شیمی تجزیه ـــ شیمی فیزیک ـــ شیمی معدنی

کارشناسی: فیزیک اتمی ـــ فیزیک هسته ای ـــ فیزیک حالت جامد

کارشناسی ارشد: فیزیک اتمی ـــ فیزیک هسته ای ـــ فیزیک اپتیک ولیزر ـــ فیزیک ذرات بنیادی و انرژهای بالا ـــ فیزیک نظری و اختر فیزیک ـــ فیزیک حالت جامد (ماده چگال)

دکتری: فیزیک هسته ای ـــ فیزیک اپتیک ولیزر ـــ فیزیک ذرات بنیادی و انرژهای بالا ـــ اخترفیزیک و کیهان شناسی ـــ ماده چگال