تماس با دانشکده

 

نشانی : شیراز – چهار راه ادبیات – دانشکده علوم

 

تلفن : 32282380 الی 32282140

دورنگار : 32280926

 

کدپستی:

ساختمان شماره 1: 7145685464

ساختمان شماره 2: 7146696989            

 ساختمان شماره 3: 7145744776

ساختمان شماره 4: 7146713797