تماس با دانشکده

 

نشانی : شیراز – چهار راه ادبیات – دانشکده علوم

 

تلفن : 2282380 الی 2282140

دورنگار : 2280926