شورای پژوهشی

معاون پژوهشی 

یک نفر نماینده از هر بخش دانشکده