حوزه ریاست

[ریاست]

نام و نام‌خانوادگی:

دکتر سید محمد زبرجد

تحصیلات:

دکترای فیزیک

مرتبه علمی:

استاد

پست الکترونیک:

zebarjad@shirazu.ac.ir

شماره تماس:

32282380

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی]

نام و نام‌خانوادگی:

دکتر محمود خراتی کوپایی

تحصیلات:

دکترای آمار

مرتبه علمی:

دانشیار

پست الکترونیک:

mkharati@shirazu.ac.ir

شماره تماس:

32282747

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[معاونت پژوهشی]

نام و نام‌خانوادگی:

دکتر احمد شیخی

تحصیلات:

دکترای فیزیک

مرتبه علمی:

استاد

پست الکترونیک:

asheykhi@shirazu.ac.ir

شماره تماس:

32286009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[معاونت دانشجویی]

نام و نام‌خانوادگی:

دکتر زهرا اسدی

تحصیلات:

دکترای شیمی

مرتبه علمی:

دانشیار

پست الکترونیک:

zasadi@shirazu.ac.ir

شماره تماس:

32277193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[معاونت اداری و مالی]