اعضای هیات علمی

فرشید عبدالهی

فرشید عبدالهی

فرشید عبدالهی    (EN Page)

شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 5 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/14 (0800 - 1030) 13992
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/14 (0800 - 1030) 13992
روشهای تکراری در جبرخطی عددی 110374221 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/03 (0000 - 0000) 13992
انالیزعددی پیشرفته 110341171 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 1400 الی 1600) 1399/11/06 (1100 - 1300) 13991
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 5 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 1100 الی 1230) 1399/11/02 (0800 - 1030) 13991
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 6 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1100 الی 1230) 1399/11/02 (0800 - 1030) 13991
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 0930) 1399/11/02 (0800 - 1030) 13991
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 1600 الی 1730) 1399/11/02 (0800 - 1030) 13991
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 3 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 0800 الی 0930) 1399/11/02 (0800 - 1030) 13991
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 4 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1600 الی 1730) 1399/11/02 (0800 - 1030) 13991
ریاضیات عمومی 2 110331002 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1600) 1399/11/02 (0800 - 1030) 13991
جبرخطی عددی و داده کاوی 110374211 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1730 الی 1930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1730 الی 1930) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1730 الی 1930) 1399/10/25 (1000 - 1200) 13991
نمایش 12 نتیجه
از 1