اعضای هیات علمی

فرشید عبدالهی

فرشید عبدالهی

فرشید عبدالهی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
سمیه عباسی طیفی از لاپلاسین یک گراف نامتقارن که خود متشابه است کارشناسی ارشد 1390/11/08
خدیجه امیری الگوریتم تجزیه مقدار تکین بر اساس جواب های دستگاه غیر خطی محدود شده در ابر صفحه کارشناسی ارشد 1391/07/12
مهسا باقری بابااحمدی تحلیل اختلال در مسئله ی تقریب با کمترین مربعات دستگاه AXB=C کارشناسی ارشد 1396/12/20
سپیده بنی سعید یک رده از روش های شکاف تکراری بالا و پایین مثلثی برای بازسازی تصویر کارشناسی ارشد 1398/06/31
رضا بهزادی نتایجی بر روش‌های تکراری برای حل سیستم‌های خطی افزوده دکتری 1397/05/17
جهانگیر چشم آور موجکهای تولید شده بوسیله چند جمله ای های رودینگ - شاپیرو و کاربردهای آن دکتری 1389/11/01
مهناز دریانورد عملگرهای یکانی حافظ موجک ها کارشناسی ارشد 1387/11/13
مهدی ده بزرگی خواص طیفی ماتریس پیش شرط سازهای شکافی برای مسائل نقطه زینی تعمیم یافته کارشناسی ارشد 1398/11/29
ارزو استخر محاسبه مقادیر ویژه ماتریس های نرمال به وسیله ی ماتریس های مختلط متقارن کارشناسی ارشد 1398/04/02
سمیه حاجی زاده عدد گا-وو برای ماتریس ها کارشناسی ارشد 1394/12/16
محمدتقی حیدری در رابطه با برد عددی بعضی عملگرهای کراندار دکتری 1388/08/20
سیدجعفر حسینی خرمی حل عددی معادلات دیفرانسیل با استفاده از موجک ها کارشناسی ارشد 1390/06/07
مهین هژبری سنجش فشرده با بازخورد خوشه ای دکتری
حسین ایلون کشکولی قاب ها در فضای کرین کارشناسی ارشد 1392/05/23
مهین السادات جهانگرد سرعت بخشیدن به روش آرنولدی از طریق چند جمله ای های چبیشف برای رتبه بندی صفحات وب کارشناسی ارشد 1400/06/31
سونیا کمالی روش های جبر خطی عددی در تشخیص هویت کارشناسی ارشد 1391/06/26
مهدی لیاقت روش های آنالیز موجک در پردازش تصویر کارشناسی ارشد 1388/06/31
مریم لطفی پورفرد موجک‎های قاب در زیر فضاهای L2(IRd) کارشناسی ارشد 1385/06/25
سمیرا مهرانگیز الحاق عملگرهای ترکیبی بانماد گویا کارشناسی ارشد 1388/12/25
لیلا مقدم عملگرهای الکساندروف و بردهای عددی عملگرهای ترکیبی با نمادهای داخلی کارشناسی ارشد 1388/11/20
مرضیه منفرد پور ساختن قاب های چسبان و قاب های ترکیبی دکتری 1393/08/26
قیس مصلحی دهویی توسعه روش تجزیه مرحله ای QR در الگوریتم ژاکوبین موازی SVD و کاربردهای آن کارشناسی ارشد 1392/07/10
مریم موسوی بردهای عددی عملگرهای پوچ توان کارشناسی ارشد 1387/12/14
هاشم نجفی ارتباطی بین قابها و گرافها دکتری 1396/05/30
الهام نعمت الهی نامه :پایه موجک برای فضاهای هیلبرت توابع کارشناسی ارشد 1389/06/31
راحله پژهان بازسازی تنک از اندازه گیری قاب های اتصال ترکیبی کارشناسی ارشد 1391/12/14
فاطمه پیرایش دهکردی الگوریتم های بهبود یافته برای سنجش فشرده تحت محدودیت های عملی دکتری
مهرناز رییسی کاربرد الگوریتم های اتصال پراکندگی و حداقل سازی اختلافات برای حل یکی از مشکلات ترمیم هنر در زندگی واقعی کارشناسی ارشد 1393/06/31
الهام رحیمی موجک ها و قاب های توسیع یافته روی فضاهای هیلبرت دکتری 1389/06/01
فاطمه رنجبر پایداری و جراحی قاب ها کارشناسی ارشد 1391/12/12
مریم رضایی برد عددی عملگرهای نواری دو متناوبی توپلیتز کارشناسی ارشد
زینب روستا تخمین جدایی بین (A,B) و(C,D) وابسته به معادله سیلوستری تعمیم یافته AXD-BXC=E کارشناسی ارشد 1399/11/29
فریده روزی طلب نقاط ثابت مشترک از انقباضات ضعیف در فضای متریک مخروطی کارشناسی ارشد 1394/06/30
امین رستمی برد عددی در عملگرهای سه قطری کارشناسی ارشد 1391/06/13
زهره شفیعی نصراباد علیا نهان نگاری تصویر دیجیتال با استفاده از الگوریتم های موازی DWT، DCT و SVD کارشناسی ارشد 1399/06/26
الهه سلطانی پیدا کردن جواب های {P, k+1} انعکاسی و پاد انعکاسی AXB=C با استفاده از تجزیه مقادیر منفرد تعمیم یافته و روش افزایشی کارشناسی ارشد 1391/06/29
الهه سلطانی برخی از الگوریتم های سنجش فشرده در مدل بردارهای اندازه گیری چندگانه(MMV) دکتری
سیده محدثه طباطبایی فر بکارگیری و توسعه روش تجزیه ماتریس دو دویی برای آنالیز داده های تولیدی شرکت ایران خودرو کارشناسی ارشد 1390/11/25
عاطفه تحویلی عملگر ترکیبی توپلیتز بلوکی کارشناسی ارشد 1393/12/20
سعیده طالب زاده روشهای تکراری در سنجش فشرده دکتری
پریوش قربانی پور بردهای عددی توانهای یک عملگر کارشناسی ارشد 1390/06/07
سیدرسول کافی روش های تکراری RHSS برای مسائل نقطه ی زینی پایدار کارشناسی ارشد 1398/06/31
محمدحسین احمدی گندمانی موجکها، کاشیکاری و مجموعه طیفی کارشناسی ارشد 1384/05/30
زیاد باده یان وجود موجکها برای ماتریسهای اتساعی گسترش ناپذیر کارشناسی ارشد 1384/06/15
رقیه تقی زاده عملگردهای ترکیبی فشرده و کراندار معرفی شده به وسیله توابع تحلیلی روی چند قرصی‌ها کارشناسی ارشد 1385/06/21
مهدی تقی زاده سروستانی عملگردهای ابردوری شما را کارشناسی ارشد 1381/08/01
یوسف جعفرزاده درونیابی و هیستویابی با اسپلاین گویا کارشناسی ارشد 1385/06/01
مرضیه جوکار یک رده از روش های شکاف مثلثاتی برای مسائل نقطه زینی کارشناسی ارشد 1397/06/27
شهرزاد خلوصی موجک های دوگان متعامد اسپلاینی کارشناسی ارشد 1386/06/31
غلامرضا دلبر چه زمانی صفر متعلق به برد عددی عملگر ترکیبی است کارشناسی ارشد 1383/06/22
مریم فهندژسعدی پیاد‎‏ه‌سازی‌های کارآمد برای روش ‎‎‎‎ OMP کارشناسی ارشد
سیده فیروزه شبیری وزن دهی مجدد ماتریس های اندازه گیری برای سنجش فشرده کارشناسی ارشد
مینا طاهرپور ساخت ماتریس سنجش کارآمد و ساختاریافته ی آشوبناک برای سنجش فشرده کارشناسی ارشد
مرضیه سادات ابطحی فروشانی کنترل فازی یک آونگ وارونه چند طبقه کارشناسی ارشد 1392/05/20
محمدحسین اکرمی ابرقویی جواب های تحلیلی و عددی برای کلاسی از معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری دکتری 1393/11/01
هاجر علی مراد مساله برنامه ریزی چند هدفه دو سطحی احتمالی برای حل برنامه ریزی زنجیره تامین کارشناسی ارشد 1390/06/07
محمد انصاری انتقال توپولوژیک و نقطه ای و ابردوری بودی مجموعه های عملگرهای خطی پیوسته دکتری 1394/12/10
زینب عسکری ابردوری ترکیبی با زبردوری ترکیبی معادل است کارشناسی ارشد 1390/06/23
محمدهادی اتابک زاده برخی روش های موثر تحلیلی و عددی برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات کسری و کاربردهای آنها در همسان سازی آشوبی دکتری 1394/04/16
محمد علی بهمنی عدم وجود جواب سراسری برای معادلات نیمه خطی با تابع لویس کلی کارشناسی ارشد 1389/06/01
جواد برادران صفر های برخی چند جمله ایهای گولی دکتری 1391/04/05
سیاوش بهروزی فرد عنوان فارسی پایان نامه : جفت های متمم چند جمله ایهای چند خطی کارشناسی ارشد 1389/06/17
اعظم چتراذر -nزبر دوری بودن عملگرهای m-طول پا روی فضاهای باناخ کارشناسی ارشد 1391/05/25
رضا دهقانی زاده چندجمله ایها و دنباله های کی-بارکر کارشناسی ارشد 1392/10/14
راضیه دلپسند توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه های بی سیم کارشناسی ارشد 1390/10/27
زهرا اسکندری برخی نامساوی ها و فاصله میان عملگرهای ترکیب روی فضاهای هاردی و برگمن وزن دار کارشناسی ارشد 1389/06/31
معصومه فقیه احمدی بازتابی و زبردوری بودن رده هایی از عملگرهای خطی دکتری 1388/06/10
محمد فرهادی عملگرهای ابر دوری و کلاس جی کارشناسی ارشد 1390/11/09
افشین فرهادی مدل سازی و یافتن را ه حل هایی از معادلات بلک شولز کسری و کاربرد آن درمدل های اقتصادی کارشناسی ارشد 1394/06/31
حجت فرزادفرد مدول های پیوستگی کارشناسی ارشد 1387/06/31
حجت فرزادفرد درباره برخی از ویژگی های تکررهای توابع دکتری 1391/04/28
مهسا فاتحی مباحثی در تعمیم فضاهای هاردی و بررسی نرمال اساسی بودن بعضی از عملگرهای ترکیبی وزن دار روی فضای هاردی دکتری 1390/02/01
مریم فیروزی سنگری کران هایی برای بزرگترین مقدار ویژه درختها برحسب بیشترین درجه رأس کارشناسی ارشد 1392/07/03
زهرا غظنفری شبانکاره گشتاور های چند جمله ای رودین شاپیرو کارشناسی ارشد 1390/06/28
فرزانه گرجی زاده ابدهگاه عملگرهای A-نرمال در فضاهای نیم هیلبرت کارشناسی ارشد 1393/06/30
محمود حاجی شعبانی مباحثی در مورد جابجاگر و نرم عملگرهای ضربی و عملگرهای ترکیبی خاص بر روی فضاهایی از توابع تحلیلی دکتری 1389/03/01
فاطمه هدایتیان مباحثی پیرامون توپلیتز بودن عملگرهای ترکیبی کارشناسی ارشد 1395/12/15
زهره جعفری انتخاب ویژگی ها برای بهبود دسته بندی مطالب مخرب در شبکه های اجتماعی با استفاده از تئوری مجموعه راف کارشناسی ارشد 1397/05/17
بهاره جوانمردی یک گروهوار اتال نا هاسدورف کارشناسی ارشد 1390/06/20
اصغر جوکار حاصل ضرب های متقاطع از نسیم گرو ه های معکوس دکتری 1391/05/24
مرضیه کدخدایی گل مکانی چندتایی های ابردوری از عملگرها و مدارهایی که در بعضی جاها چگال هستند کارشناسی ارشد 1389/05/10
زهرا کمالی دوری بودن عملگر های ترکیبی وزن دار روی فضای هیلبرت از توابع تحلیلی دکتری 1389/11/02
زینب کرمی زاده عملگر¬های ترکیبی وزن¬دار هرمیتی روی فضا¬های هاردی وزن¬دار کارشناسی ارشد 1389/11/01
لطف اله کریمی بردوری بودن عملگرهای محدب و تحدب راه هایی از عملگرهای خطی دکتری 1390/06/26
مهسا کاظمی نورالدین وند بررسی جواب های تحلیلی و عددی معادلات دیفرانسیل پاره ای بصورت معادلات دیفرانسیل با مشتقات مرتبه کسری چندجمله ای و کاربرد این معادلات در سیستم های پویا کارشناسی ارشد 1389/06/16
حمزه کشاورزی عملگرهای ترکیبی روی فضاهای هیلبرت وزن دار خاص شامل توابع تحلیلی دکتری 1397/05/14
پگاه خراسانی اشتقاق از دامنه اطلاعات در تنظیم یک خانواده جدید از آنتروپی اطلاعات کارشناسی ارشد 1394/12/09
فروغ خوش خو خطی سازی مسائل بهینه سازی مجموع کسرهای آفین: کاربرد جهت یافتن تباهیده ترین جواب سیستمهای معادلات خطی دکتری
سمیه لغوی تحلیل پایداری جوابهای شاخه ای و اشوبی سیستم های پویا بصورت دستگاه معادلات با مرتبه ی کسری کارشناسی ارشد 1389/11/10
سید محمد باقز مسعودی روش جدید برای کنترل آونگ وارونه دوطبقه و بهینه سازی قانون های آونگ دوطبقه کارشناسی ارشد 1397/06/24
سمیرا مهرانگیز همگرایی دنباله هایی از عملگرهای ترکیبی وزن دار روی فضاهای باناخ خاص از توابع تحلیلی دکتری 1400/06/31
امیر محمدی مقدم n-تایی‌هایی از عملگرهای m-طول پا دکتری 1396/06/30
فاطمه منفرد دهبیدی حل همزمان مساله زمانبندی کارها و زمانبندی کاری کارمندان با استفاده از یک روش ترکیبی شاخه و کران و برنامه ریزی محدودیت کارشناسی ارشد 1390/12/03
سیده سارا موسوی مطلقیان درباره دومین پارامتر از یک(m,p)_طولپا کارشناسی ارشد 1391/07/05
عباس مرادی بررسی ابردوری و زبردوری بودن یک مجموعه از عملگرهای خطی کراندار دکتری 1394/06/28
رضیه مرادی بررسی جواب سراسری برای دسته ای از معادلات هذلولی نیمه خطی کارشناسی ارشد 1390/10/21
زهرا مصفا مجموعه های فازی بازه مقداری،روشهای ساخت و کاربردها کارشناسی ارشد
لیلا مصلحی همسازی سیستم های آشوبناک به کمک روش کنترل فعال کارشناسی ارشد 1392/07/10
محمد نامه گشای فرد جا به جا گری ابر دوری در عملگرها دکتری
زهره السادات ناظمی حل مسائل خوشه بندی با استفاده از بهینه سازی شبیه سازی حرارتی کارشناسی ارشد 1388/06/31
مسلم نیک روز کلاس هایی از طول پا ها با مرتبه بالا روی فضاهای توابع تحلیلی دکتری
ابوالحسن نوربخش نسب ابر دوری بودن عملگر های توپلیتز کارشناسی ارشد 1399/11/29
محمدحسین استادزاد تحلیل پایداری سیستم های پویای شکار-شکارچی و ویروس HIV/AIDS به صورت سیستم های معادلات دیفرانسیل با مشتقات مرتبه کسری کارشناسی ارشد 1389/06/17
زهرا پرویزی بررسی مزایاومحدودیت های به کارگیری ساختارحافظه های کوتاه مدت وبلندمدت درشبکه های عصبی بازگشتی کارشناسی ارشد 1391/07/09
نرگس رحیمی حلقه هایی که هر مدول هموار متناهی تولید شده روی آنها تصویری است. کارشناسی ارشد 1387/11/30
کامبیز رحمانی دنباله های بارکر و چند جمله ایهای تخت کارشناسی ارشد 1391/12/15
محسن رنجبرخواه lماتریس های زبردوری n-ضعیف کارشناسی ارشد 1392/06/10
طاهره رویین تن طیف عملگرهای ترکیبی تولید شده با نگاشت های کسری خطی، عمل کننده بر فضای دیریکله کارشناسی ارشد 1388/12/04
احمد روزی طلب فشرده سازی تصاویر فرکتالی با به کارگیری مرکب شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک کارشناسی ارشد 1389/06/01
پروین شمس اتوماتای پشته¬ای فازی و قابلیت¬های آن کارشناسی ارشد 1389/12/17
شیدا شمس شیرازی زمانبندی پروژه با منابع محدود با استفاده از الگوریتم پرندگان ،مطالعه موردی : زمانبندی پروژه ی احداث مرکز فوریتهای پزشکی وآتش نشانی اکبرآباد کارشناسی ارشد 1390/08/23
پگاه شجاع مظفری تجزیه و تحلیل تراکنش بین سلول های ایمنی بدن و واکسیناسیون جهت درمان سرطان به وسیله یک مدل ریاضی تبیین شده توسط مشتقات مرتبه کسری کارشناسی ارشد 1392/07/10
نجمه سهرابی حل مساله مسیریابی و مساله ی انبار داری با استفاده از روش ستون سازی کارشناسی ارشد 1390/12/03
رحمت سلطانی دوری بودن رده هایی از عملگرها روی فضا های توابع تحلیلی دکتری 1391/05/22
امیر یااکبریه بهینه سازی در طراحی تولید محصول با خصوصیات وابسته به اندیسهای توپولوژیکال کارشناسی ارشد 1389/06/01
معصومه یادگاری بررسی زمان انفجار جواب برای معادله غیر خطی موج کارشناسی ارشد 1390/07/06
سعید یزدان کیش روشهای مختلف بارنمایی اتوماتا در شبکه های عصبی بازگشتی کارشناسی ارشد
مهسا زارعی دودجی خاصیت تک مدولی صفرهای چندجمله ای های خود الحاقی کارشناسی ارشد 1395/12/14
محمدجواد مهدی پور جبرهای توپلیتز روی دیسک کارشناسی ارشد 1384/06/26
زهرا نجیب زاده بررسی موضعی دسته ای از معادلات هذلولوی تحت شرایط مرزی غیر خطی کارشناسی ارشد 1390/10/26
حسن آزادی کناری سریهای متمم: چند جمله ایهای رودین-شاپیرو و رفتارهای مجانبی آنها دکتری 1386/06/10
علی ابراهیمی میمند c*- تحدب در*- حلقه¬ها و نگاشت¬های کاملاً مثبت آنها دکتری 1389/11/20
رسول اسماعیلی فرد توسعه تکنیک های یکپارچه سازی نرم افزارهای سازمانی و بکارگیری آن در یک سازمان کارشناسی ارشد 1386/06/06
مرضیه بلالی دهکردی الگوریتم ژنتیک بر اساس روش سیمپلکس جهت حل کردن مسئله های برنامه ریزی دو سطحی خطی درجه دوم کارشناسی ارشد 1389/06/01
محمدعلی جاویدیان زیرفضاهای پایای عملگر انتقال پسرو روی فضاهای هیلبرت توابع تحلیلی با نرم منظم کننده کارشناسی ارشد 1386/06/28
اسلام خسروی مقدم هر عملگر انتقال ابردوری دنباله¬ای ضعیف، نرم ابردوری است کارشناسی ارشد 1386/09/14
الهام رحیمی تجزیه گسترش یافته کارشناسی ارشد 1384/06/26
محسن رییسی اردلی زمان بندی کار پرسنل بیمارستان با استفاده از روش ستون سازی کارشناسی ارشد 1386/04/18
علی صدارت عملگر ریشه بر روی زیرفضاهای پایا از فضای برگمن کارشناسی ارشد 1384/05/31
محمدعلی فرجی شرکت پذیری حاصلضربهای خارجی بوسیله عملهای پوشاننده و نمایشهای جزیی کارشناسی ارشد 1383/06/22
زهرا کمالی عملگرهای ترکیبی طوپا روی برخی از فضاهای توابع کارشناسی ارشد 1385/06/01
مهشید یارمحمدی تفاضل عمگرهای ترکیبی وزندار تعمیم یافته روی فضاهای باناخ خاص از توابع تحلیلی دکتری
طاهره عالي نژاد عملگرهاي محدب-دوري کارشناسی ارشد 1394/10/27
معصومه ازادي خوي محدب دوري بودن و فرامحدب دوري بودن کلاسهايي از عملگرها دکتری 1400/06/31
مرضيه بيگي خرمايي کدهاي دوري-ثابت روي برخي حلقه ها دکتری 1398/06/20
ميلاد دريانوش ارزيابي کارايي ناحيه هاي شهرداري شيراز با استفاده از DEA و GRA کارشناسی ارشد 1391/12/05
مرضيه فخاري زاده شيرازي کاربرد مجموعه هاي فازي در روانشناسي کارشناسی ارشد 1395/12/10
الهام فرنيا عملگرهاي ترکيبي و ضربي روي فضاي هاردي مشتقات کارشناسی ارشد 1397/12/20
فاطمه غلام پور روش نيوتن تعميم يافته براي مسائل بهينه سازي چند هدفه- تکنيک تابع اکثريت وآناليزهمگرايي کارشناسی ارشد 1399/06/31
مصطفي گل محمدي تجزيه و تحليل سيستم هايي از معادلات ديفرانسيل خطي با مشتقات مرتبه ي کسري با ضرايب ثابت کارشناسی ارشد 1394/04/15
فرانک گلريزخاتمي ساختار گروه وارهاي لي مضاعف و جبروارهاي لي مضاعف کارشناسی ارشد 1393/06/30
سيد علي اصغر حسيني قابليت اطمينان و بقا در شبکه ها کارشناسی ارشد 1392/07/10
فرزانه خادمي عدم وجود جواب ها براي رده اي از معادلات سه بعدي غير خطي موج از نوع ويسکوالاستيک با سطوح دلخواه انرژي کارشناسی ارشد 1398/10/04
مرضيه خاکي نهاد عملگرهاي ترکيبي با يک تعويضگر حداقل کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهسا خيرانديش نقاط *c - فرين کارشناسی ارشد 1390/06/19
فهيمه خداپرست توان هاي عملگرهاي m_طول پا کارشناسی ارشد 1393/06/25
محمود مهديلوزاد يافتن يک عضو ماکسيمال يک مجموعه محدب نامنفي: يک روش جديد با کاربرد در برنامه ريزي خطي و تحليل پوششي داده ها دکتری 1395/04/12
عاطفه مهرابي يک روش زير‌گراديان براي بهينه‌سازي چندهدفه کارشناسی ارشد 1395/06/31
فيروزه محمدرضايي زيرمدول¬هاي نيمه اول کارشناسی ارشد 1389/07/27
عارفه نبوي کنترل بهينه و همسازي سيستم لرنز با پارامترهاي کاملا مجهول کارشناسی ارشد 1392/07/08
صبا نحاس فرمانيه قضاياي نقطه ي ثابت مشترک روي فاصله ي تعميم يافته در فضاي متريک مخروطي مرتب کارشناسی ارشد 1392/12/20
نيلوفر نگار عملگرهاي ترکيبي با برد بسته روي فضاهاي از نوع ديريخله کارشناسی ارشد 1398/11/30
نويد نوروزي آناليز پايداري انتگرال ورودي به حالت سيستم هاي هايبريد دکتری 1393/03/07
حليمه پودينه يي مجموع توان هاي مقادير ويژه لاپلاسين و لاپلاسين بدون علامت گرافها کارشناسی ارشد 1393/06/31
فرشته پوربشيري تفاضلات فشرده از عملگرهاي ترکيبي وزن دار، روي فضاهاي وزن دار برگمن کارشناسی ارشد 1398/04/30
نجمه پوراسمعيليان گهرتي بررسي برخي از کدهاي دوري-پايا روي حلقه مانده چندجمله اي ها کارشناسی ارشد 1396/12/15
سحر پورحسني دوگان و شرايط بهينگي براي مسايل بهينه سازي چند هدفه غيرهموار پايدار داراي محدوديت کارشناسی ارشد 1399/11/30
سيما رحيمي چرمهيني مخروط هايي از سي استار زير جبر ها که از کاملا مثبت بودن به دست مي ايند کارشناسی ارشد 1392/07/09
عقيل رضايي سيستم هاي عملگري دوگان کارشناسی ارشد 1395/02/25
حسن رستم زاده روش تکراري براي حل مسائل برنامه ريزي کسري خطي چندهدفه کارشناسی ارشد 1394/06/29
ساناز صادقي پايداري در بهينه سازي چندهدفه دکتری 1398/04/18
مريم صالحي عملگرهاي به طور نمايي m-طول پا دکتری 1398/11/30
مرضيه شعباني نقاط ثابت نگاشت هاي انقباضي ونقاط ثابت چندمقداري درفضاهاي b-متريک مخروطي کارشناسی ارشد 1394/12/18
عباس شهروزي روکش کاري صفحات فولاد ساده کربني با کامپوزيت استلايت 6/کاربيد تيتانيوم با استفاده از فرآيند جوشکاري TIG و بررسي خواص مکانيکي آن کارشناسی ارشد 1393/12/18
محمد شهروزي نتايج سراسري درباب معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزيي غيرحطي براي مسايل معکوس و مستقيم دکتری 1392/07/23
فاطمه شهوندپور ديناميک عملگر هاي ترکيبي وزن دار روي فضاهاي توابع پيوسته کارشناسی ارشد 1399/06/31
فاطمه طالقاني ساختار سيستمهاي عملگري دکتری 1391/11/12
مهشيد يارمحمدي عملگرهاي ترکيبي وزن دار طولپا و عملگرهاي طول پاي ترکيبي روي فضاي بسوف کارشناسی ارشد 1396/06/28
وحيد زندي نيا تخمين متغيرهاي غير قابل اندازه‌گيري واحد تبديل کاتاليستي بستر سيال توسط رويتگر ورودي نامعلوم براساس فيلتر کالمن ذره‎اي - فازي کارشناسی ارشد 1395/05/18
مهسا جمال خواه حلقه‌هايي که در آن‌ها عناصر پوچ توان در راديکال ژاکوبي قرار دارند کارشناسی ارشد 1400/05/16
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
انالیزعددی پیشرفته 110341171 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
بنیادهای ریاضی سنجش فشرده 110374231 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
مباحث نوین در آنالیز عددی 110374311 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1000 الی 1200) 1400/10/15 (0000 - 0000) ترم اول 1400
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 0930) 1400/04/14 (0800 - 1030) ترم دوم 1399
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 5 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1100 الی 1230) 1400/04/14 (0800 - 1030) ترم دوم 1399
روشهای تکراری در جبرخطی عددی 110374221 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) 1400/04/03 (0000 - 0000) ترم دوم 1399
انالیزعددی پیشرفته 110341171 4 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 1400 الی 1600) 1399/11/06 (1100 - 1300) ترم اول 1399
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 2 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 1600 الی 1730) 1399/11/02 (0800 - 1030) ترم اول 1399
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 3 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 0800 الی 0930) 1399/11/02 (0800 - 1030) ترم اول 1399
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 0930) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0800 الی 0930) 1399/11/02 (0800 - 1030) ترم اول 1399
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 6 هفتگی - 0 (شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1100 الی 1230) 1399/11/02 (0800 - 1030) ترم اول 1399
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 5 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1100 الی 1230) | هفتگی - 5 (پنج شنبه - 1100 الی 1230) 1399/11/02 (0800 - 1030) ترم اول 1399
ریاضیات عمومی 2 (122) 110330122 3 4 هفتگی - 0 (شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1730) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1600 الی 1730) 1399/11/02 (0800 - 1030) ترم اول 1399
ریاضیات عمومی 2 110331002 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1400 الی 1600) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1400 الی 1600) 1399/11/02 (0800 - 1030) ترم اول 1399
جبرخطی عددی و داده کاوی 110374211 4 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1730 الی 1930) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1730 الی 1930) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1730 الی 1930) 1399/10/25 (1000 - 1200) ترم اول 1399
نمایش 15 نتیجه
از 1