امکانات

[رصدخانه ابوریحان بیرونی]

 
  • دوره های آموزش عمومی نجوم
  • بازدید از رصدخانه ابوریحان بیرونی

ایمیل مسئول ثبت نام:   zrezaei@shirazu.ac.ir