امکانات


 
دوره های آموزش عمومی نجوم
بازدید از رصدخانه ابوریحان بیرونی
 

ایمیل مسئول ثبت نام:   zrezaei@shirazu.ac.ir