افتخارات

- انتخاب چهار نفر از اساتید این دانشکده به عنوان چهره های ماندگار

- انتخاب تعدادی از اساتید این دانشکده به عنوان دانشمندان برجسته جهان سوم

- انتخاب سالانه تعدادی از اساتید این دانشکده به عنوان اساتید نمونه کشوری و دریافت کنندگان جوایز خوارزمی و...

- انتخاب سالانه تعدادی از اساتید این دانشکده به عنوان پژوهشگر برتر استانی

- کسب رتبه اول در چاپ مقالات ISI در بین دانشکده های دانشگاه شیراز