آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه های بخش فیزیک:

 

·         آزمایشگاه فیزیک پایه 1 و 2 و 3

·         آزمایشگاه فیزیک مدرن

·         آزمایشگاه الکترونیک

·         آزمایشگاه اپتیک

·         آزمایشگاه لیزر

·         آزمایشگاه پیشرفته لیزر

·         آزمایشگاه EPR

·         آزمایشگاه LIDAR و DOAS

·         آزمایشگاه COATING

·         آزمایشگاه XRD و XRF

·         آزمایشگاه عکاسی

·         آزمایشگاه هسته ای

 

آزمایشگاه های دستگاهی بخش شیمی :

 

                 ·          آزمایشگاه  NMR

                 ·          آزمایشگاهIR

                 ·          آزمایشگاه GC-MS

                 ·          آزمایشگاهUV_Vis

                 ·          آزمایشگاه ICP

                 ·          آزمایشگاه GC

                 ·          آزمایشگاهAA

                 ·         آزمایشگاه  Electrochemistry

                 ·          آزمایشگاه  Liquid Nitrogen

                 ·          آزمایشگاه FT_IR

                 ·          آزمایشگاه CHNSO

                 ·          آزمایشگاهCVD

 

آزمایشگاه های بخش زیست شناسی :  

 

                  ·        آزمایشگاه سلولی ملکولی

                  ·        آزمایشگاه بیوتکنولوژی

                  ·        آزمایشگاه  تحقیقاتی جنین شناسی

                  ·        آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک

                  ·        آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری(ماهی شناسی )

                  ·        آزمایشگاه ژنتیک

                  ·        آزمایشگاه فیزیولوژی

                  ·        آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

                  ·        آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی(بیوشیمی)
            ·        آزمایشگاه تحقیقاتی سلولی - تکوینی گیاهی

                  ·        آزمایشگاه تحقیقاتی جنین شناسی جانوری       

                  ·        آزمایشگاه تحقیقاتی بافت شناسی                        

                  ·        آزمایشگاه تخقیقاتی استاک مگس سرکه

                  ·        آزمایشگاه تحقیقاتی استاک میکروبی        

                  ·        آزمایشگاه تحقیقاتی بیوسیستماتیک جانوری(حشره شناسی)

                  ·        آزمایشگاه بیوشیمی

                  ·        آزمایشگاه فیزیولوژی عصب

                  ·        آزمایشگاه بیوشیمی گیاهی

                  ·        آزمایشگاه بافت شناسی

                  ·        آزمایشگاه میکروبیولوژی

                  ·        آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

                  ·        آزمایشگاه جانور شناسی

                  ·        آزمایشگاه گیاهی

                  ·        آزمایشگاه بیوتکنولوژی گیاهی

                  ·        آزمایشگاه بیولوژی سلولی

                  ·        آزمایشگاه آناتومی گیاهی

                  ·        آزمایشگاه سلولی - تکوینی گیاهی

                  ·        آزمایشگاه پروتئین - شیمی

                  ·        آزمایشگاه بیوفیزیک

                  ·        واحد عکاسی و تاریکخانه   

                  ·        واحد میکروسکوپ الکترونی

                  ·        موزه جانوری بخش زیست شناسی

                  ·        هرباریوم 

 

 

 

 

 

 

آزمایشگاه های بخش علوم زمین:

 

                  ·        آزمایشگاه زمین شناسی فیزیکی .

                  ·        آزمایشگاه سنگ شناسی : سنگهای آذرین , سنگهای دگرگونی , سنگهای رسوبی                                      

                  ·        آزمایشگاهکانی شناسی .

                  ·        آزمایشگاه فتوژئولوژی

                  ·        آزمایشگاه نقشه کشی .

                  ·        آزمایشگاه زمین ساختمانی 

                  ·        آزمایشگاه رسوب شناسی .

                  ·        آزمایشگاه GIS

                  ·        آزمایشگاه مکانیک خاک

                  ·        آزمایشگاه ژئوشیمی

                  ·        آزمایشگاه ژئوفیزیک

                  ·        آزمایشگاه هیدروشیمی

                  ·        آزمایشگاه مقطع گیری