تشکل‌ها

 تشکلهای دانشجویی :

   1- بسیج دانشجویی

   2- انجمن اسلامیدانشجویان مستقل

   3- انجمن های علمی بخش های مختلف دانشکده

   4- جامعه اسلامی

   5- کانون اندیشه مطهر