مراکز پژوهشی

رصدخانه ابوریحان بیرونی

 

مرکز محاسبات سریع