کارمندان

لیست کارمندان دانشکده علوم

نام

نام خانوادگی

دانشکده علوم

واحد

شماره داخلی

سمت فعلی

مینا

الماسی

شیمی

1754

کارشناس آزمایشگاه

عبدالحسین

احمدی

مدیریت

7679

دبیرخانه

ساتیار

اخلاق عالی

پردیس علوم

(کلاسها)

7060

خدماتی

اسداله

اسدی نسب

مدیریت

7637

کارپرداز امور مالی

غلامرضا

اشجع

فیزیک

7024

مسئول آزمایشگاه فیزیک

عبدالخالق

اعظمی

مدیریت

7635

مسئول دفتر همکاریهای علمی و مشاوره ای

پروانه

الوند

شیمی

7179

کارشناس آزمایشگاه

مرضیه

اوجی

شیمی

7124

کارشناس آزمایشگاه

عباس

اوشنی

بخش علوم زمین

7816

خدماتی

انسیه

بابایی

مرکز کامپیوتر

7855

کارشناس

آذر

بجلی

زیست شناسی

7385

کارشناس خدمات آموزشی

راضیه بنیادی فرد مدیریت 7218 مسئول دفتر معاونت دانشجویی

سید سعید

به آیین

فیزیک

7681

کارشناس آزمایشگاه

فرح تاج

بهادری

بخش علوم زمین

7352

کارشناس آزمایشگاه

راضیه

بهبود

بخش ریاضی

7244

مسئول آموزش

عباس

بیگلری

فیزیک

7028

آموزش بخش فیزیک

فردین

پدرام

بخش علوم زمین

7815

تکنسین آزمایشگاه

صدیقه

پیراهش

زیست شناسی

7626

کارشناس آزمایشگاه

عبدالرضا

پی تام

فیزیک

7008

کارشناس ارشد

رقیه

توکلی

بخش علوم زمین

7644

کارشناس آزمایشگاه

مرعاد توکلی علوم - کتابخانه ملا صدرا 7731 کتابدار

جواد

تولایی مظفری

مدیریت

7400

راننده

علی

جعفرزاده

مدیریت

7272

خدماتی

لطافت

جعفری

زیست شناسی

7387

کارشناس ارشد آزمایشگاه

علی اصغر

جمالی

زیست شناسی

7392

تکنسین آموزشی

فاطمه

جمشیدی

علوم - شیمی

7110

مسئول دفتر بخش شیمی

امید

جهبذ

علوم - بخش علوم زمین

7398

کارشناس ارشد آزمایشگاه

معصومه

چابکی

علوم- بخش ریاضی

7240

ماشین نویس/ مسئول دفتر گروه آموزشی ریاضی

قاسم

چمن خورشید

علوم- مدیریت

7679

متصدی دبیرخانه و مسئول نقلیه

راضیه

حاجی دولو

علوم - زیست شناسی

7358

کمک کارشناس خدمات آموزشی

محمود

حسین پور

علوم - زیست شناسی

7213

خدماتی

سید اسماعیل

حسینی

علوم - مدیریت

*

 

سیده محبوبه

حسینی

علوم - آمار

7420

مسئول دفتر بخش آمار

احمدرضا

حیدری

علوم- مدیریت

*

خدماتی

علیرضا خادمت الرسول مرکز کامپیوترعلوم- پردیس 7036 کارشناس کامپیوتر

حبیب اله

خوب چین

علوم- مدیریت

7400

راننده

ایرج

خیراتی

علوم - مدیریت

7590

تکنسین مخابرات

محمدصادق

درویش تفویضی

علوم- مدیریت

7409

رئیس امور اداری

علی محمد

دهقانی

علوم - آمار

7581

مسئول خدمات

جلیل

دیالمه

علوم - زیست شناسی

7388

خدمات

سید امیر

ذکاوت

علوم- مدیریت

7645

کارشناس دفتر مجله علوم وفناوری

مجید

رحیمی

علوم- مدیریت

7216

کارشناس حسابداری

مریم

رحیمی

دانشکده علوم- کتابخانه ملاصدرا

7733

کتابدار کتابخانه

ابراهیم

رشیدی

دانشکده علوم- کتابخانه ملاصدرا

7408

خدماتی

شهربانو

رضایی

علوم - فیزیک

7021

مسئول دفتر گروه آموزشی فیزیک

علی

رفائی مقدم

علوم - شیمی

7464

تکنسین گروه آموزشی شیمی

هاشم

ریاحی

علوم - فیزیک

7269

کاردان رصدخانه ابوریحان بیرونی

عبدالرضا

زارع

علوم- بخش علوم زمین

7815

حسابدار

سید جواد

زارع

علوم - کتابخانه ملاصدرا

7730

کتابدار

سید محمد

زارعی دودجی

علوم- مدیریت

7526

رئیس اداره آموزش

اسماعیل

زاهدی شلمانی

علوم- بخش علوم زمین

7461

تکنسین آزمایشگاه

خدیجه

زائری

علوم- بخش علوم زمین

7444

کارشناس آزمایشگاه

رویا

زحمتکشان

علوم - شیمی

7110

کاردان امور پژوهشی

موسی

زمانی

علوم - فیزیک

7044

کارشناس آزمایشگاه رصدخانه ابوریحان بیرونی

امیر ساجدیان فرد علوم - مدیریت 7216 امین اموال - مسئول سمعی و بصری

حسین

ساجدیان فرد

علوم - شیمی

7327

کاردان آزمایشگاه شیمی و فیزیک

مریم

سیروس

علوم - زیست شناسی

7373

7372

مسئول دفتر گروه آموزشی زیست شناسی

سمیه

شریفی قاسمی

علوم- مدیریت

7409

مسئول دفتر اداره امور اداری و پشتیبانی

حمیدرضا

شفیعی

علوم- مدیریت

7400

راننده

اعظم

صراطی

علوم- مدیریت

7215

کاردان پژوهشی

محمد

صفری

علوم - فیزیک

7030

خدماتی

حسن

عابدی

علوم- مدیریت

*

خدماتی

سعیده

عباد

علوم - شیمی

7156

کارشناس ارشد آزمایشگاه

آزاده

عبداله زاده خیابانی

دانشکده علوم- کتابخانه ملاصدرا

7722

کارشناس مسئول کتابخانه

محمود

عبدالهی

علوم- مرکز کامپیوتر

7226

کارشناس مسئول شبکه

مجید

عزیزآبادی

علوم- مدیریت

7637

کارپرداز امور مالی

فاطمه

غلامی

علوم - شیمی

7143

کارشناس آزمایشگاه

فریبا

فاضل پور

علوم- مدیریت

7585

7902

کارشناس مسئول حسابداری

زهرا

فتح اله پور شیرازی

علوم- مدیریت

7443

مسئول دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

زرین

فرخی

علوم- مخابرات

7409

مسئول دفتر

فرشته

فرهمند

علوم- بخش علوم زمین

7454

کارشناس خدمات آموزشی

غلامرضا

فیروزی

علوم - مدیریت

7470

باغبان

فاطمه

قاسمی

علوم - شیمی

7124

کارشناس آزمایشگاه

محمد حسین

قدرت پور

علوم - شیمی

7138

خدماتی

ندا قطبی

علوم - علوم زمین

7446

7817

مسئول دفتر گروه آموزشی علوم زمین

مرجان

قلی زاده

علوم - زیست شناسی

7628

کارشناس  آزمایشگاه

قنبر

قنبری

علوم - مدیریت

7470

باغبان

محمد

کارگر

علوم- بخش ریاضی

7251

خدماتی

علیرضا

کاظمی

علوم- مدیریت

7479

انبار دار اداره امور اداری و پشتیبانی

علی اکبر

کمالی پور

علوم- مدیریت

7218

کارشناس مسئول امور دانشجویی و فرهنگی

فریدون

گودرزی

دانشکده علوم- کتابخانه ملاصدرا

7412

بررس کتاب کتابخانه

فاطمه

محمدابراهیمی

علوم- بخش علوم زمین

7477

کارشناس آزمایشگاه

محمود

محمدابراهیمی

علوم- مدیریت

7399

کارشناس مسئول اداره آموزش

زهرا

محمدی مظفری

علوم- مدیریت

7210

7211

مسئول دفتر ریاست دانشکده

یحیی

مختاری

علوم- مرکز کامپیوتر

*

خدماتی

حامد

مختاری

علوم - شیمی

7138

خدماتی

فاطمه

مختاری

علوم - شیمی

7125

کارشناس آزمایشگاه

افسانه

مرادی

علوم - فیزیک

7075

کارشناس آزمایشگاه فیزیک

سید حمید رضا

معزی

علوم - شیمی

7123

کارشناس آزمایشگاه

سید حبیب

موسوی

علوم - شیمی

7128

کارشناس خدمات آموزشی اداره آموزش

بهناز

میرزایی

علوم - آمار

7423

7805

کارشناس خدمات آموزشی

میثم

میری نژاد

علوم - شیمی

7131

کاردان آزمایشگاه

غلامعلی

نصیری

علوم- مدیریت

7400

راننده

فتانه

نویدگویی

علوم- مدیریت

7217

کارشناس پژوهشی

کرامت اله

نیکوکار

علوم - زیست شناسی

7437

کارشناس ارشد آزمایشگاه

سید اسماعیل

هاشمی

علوم - شیمی

*

خدماتی

رضا هژبری

مدیریت

7231

7585

رئیس حسابداری

محمدعلی

هوشمند

علوم - زیست شناسی

7388

تکنسین آزمایشگاه

حبیب الله

وفا

دانشکده علوم- کتابخانه ملاصدرا

7408

کتابدار کتابخانه

لاله

وفایی

دانشکده علوم- کتابخانه ملاصدرا

7712

کارشناس مسئول کتابخانه

محمد مهدی

یزدانی

علوم - شیمی

7133

کارشناس آزمایشگاه