تاریخچه

بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز فعالیت خود را قبل از سال 1340 به عنوان بخشی از دانشکده پزشکی آغاز نمود و پس از آن به عنوان یکی از بخش های دانشکده علوم دانشگاه شیراز به فعالیت های خود ادامه داد. در حال حاضر پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی در گرایش های زیست شناسی عمومی و زیست شناسی سلولی مولکولی و در دوره کارشناسی ارشد برای رشته های علوم گیاهی (گرایش های فیزیولوژی، سیستماتیک اکولوژی و سلولی تکوینی) و علوم جانوری (گرایش های فیزیولوژی، بیوسیستماتیک و سلولی- تکوینی) و در زیست شناسی علوم سلولی مولکولی و بیوشیمی صورت می گیرد. در دوره دکتری در رشته های علوم سلولی مولکولی، بیوسیستماتیک جانوری و فیزیولوژی گیاهی پذیرش دانشجو صورت می گیرد. این بخش در حال حاضر دارای 20 عضو هیئت علمی شاغل و 3 نفر هیئت علمی بازنشسته فعال در گرایش های مختلف زیست شناسی می باشد.

در بخش زیست شناسی دانشگاه شیراز تعداد 11 آزمایشگاه تحقیقاتی، 9 آزمایشگاه آموزشی و 1 آزمایشگاه مرکزی که خود از واحدهای مختلفی نظیر کشت سلولی، میکروسکوپ و خدمات مولکولی تشکیل شده است.