آزمایشگاه ها

آزمایشگاههای تحقیقاتی

آزمایشگاههای تحقیقاتی بخش زیست شناسی   

رئیس

تلفن (داخلی)

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

دکتر علی مرادشاهی

7622

آزمایشگاه پرنده شناسی

دکتر علی غلامحسینی

7736

آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری (ماهی شناسی)

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

7393

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی

دکتر احمدرضا خسروی

7391

آزمایشگاه اکولوژی رفتار

دکتر مهرگان ابراهیمی

----

آزمایشگاه سلولی

دکتر ایرج سعادت

7595

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

دکتر مصطفی سعادت

7415

آزمایشگاه حشره شناسی

دکتر صابر صادقی

7506

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

دکتر فیروزه غلامپور

7363

آزمایشگاه بیوتکنولوژی مولکولی

دکتر حمیدرضا کربلایی

7374

آزمایشگاه شیمی پروتئین

دکتر رضا یوسفی

7665

آزمایشگاه بیوفیزیک و زیست شناسی محاسباتی

دکتر نوید مقرب

7636

آزمایشگاه سلولی-تکوینی جانوری

دکتر ملیحه الزمان منصفی

7508

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

دکتر ساسان محسن زاده

7313

آزمایشگاه نوروفیزیولوژی

دکتر جعفر وطن پرست

7394

آزمایشگاه سلولی

دکتر  زهرا زنده بودی

7359

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

دکتر راحله مسعودی

7704

آزمایشگاه بیوسیستماتیک جانوری (ماهی شناسی)

دکتر حمیدرضا اسماعیلی

7393

 

آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی (شهید خادم الرضا)

 

آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی بخش زیست شناسی   

رئیس

تلفن

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی

آزمایشگاه کشت سلول

آزمایشگاه مرکزی شماره 1

آزمایشگاه مرکزی شماره 2

دکتر راحله مسعودی

کارشناس (مرجان قلی زاده)

 

7382

 

 

   آزمایشگاههای آموزشی

 

آزمایشگاههای تحقیقاتی بخش زیست شناسی   

رئیس

آزمایشگاه میکروب شناسی

پروین حسن زاده

آزمایشگاه بیوشیمی

دکتر حمیدرضا کربلایی

دکتر رضا یوسفی

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی

اسلام زاده- دکتر محسن زاده

آزمایشگاه ژنتیک

دکتر راحله مسعودی

آزمایشگاه جانورشناسی(شهید فیروزی)

دکتر صابر صادقی- دکتر علی غلامحسینی - دکتر مهرگان ابراهیمی- دکتر حمیدرضا اسماعیلی

آزمایشگاه گیاهی

لطافت جعفری- نیکوکار- اسلام زاده

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

دکتر زنده بودی

آزمایشگاه حشره شناسی

دکتر فیروزه غلامپور