ریاست

 صابر صادقی

سمت:

رئیس بخش

تحصیلات:

دکترای بیوسیستماتیک جانوری

مرتبه علمی:

دانشیار

شماره تماس:

32280916 داخلی 7353

پست الکترونیک:

ssadeghi@shirazu.ac.ir