ریاست

 مصطفی سعادت

سمت:

  رئیس بخش

تحصیلات:

  دکترای ژنتیک

مرتبه علمی:

  استاد

شماره تماس:

  32280916 داخلی 7432

پست الکترونیک:

  saadat@shirazu.ac.ir