نشریات

بخش زیست شناسی دارای یک مجله تخصصی ISI در حوزه زیست شناسی با عنوان (Molecular Biology Research Communications (MBRC می باشد.