کارکنان

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

تلفن تماس (داخلی)

آذر بجلی

کارشناس خدمات آموزشی

7385

صدیقه پیراهش

کارشناس آزمایشگاه

7626

لطافت جعفری

کارشناس ارشد آزمایشگاه

7387

کرامت اله نیکوکار

کارشناس ارشد آزمایشگاه

7706

مرجان قلی زاده

کارشناس آزمایشگاه

7628

پروین سروقد

مسئول دفتر

7373 و7372

راضیه حاجی دولو

کمک کارشناس خدمات آموزشی

7358

علی اصغر جمالی

تکنسین آموزشی

7375

محمد علی هوشمند

تکنسین آزمایشگاه

7388

جلیل دیالمه

خدمات

7388

لیلا پیرو

خدماتی

7367

محمود حسین پور

خدماتی

7213