جدیدترین اخبار بخش

اطلاعیه ها

طول متوسط دوره‌ی کارشناسی مهندسی برق گرایش الکترونیک، 4 سال می‌باشد و برنامه‌های درسی آن برای 8 ترم برنامه‌ریزی می‌شود. طول هر ترم 16 هفته آموزش کامل است. مدت هر واحد برای درس نظری 16، عملی و آزمایشگاهی 32، و کارآموزی 64 ساعت است.

تعیین گرایش تخصصی دانشجویان مجموعه مهندسی برق، پس از گذراندن موفقیت‌آمیز حداقل 75 واحد از دروس پایه و اصلی و اخذ نمره در چهار درس الکترونیک2، بررسی سیستم‌های قدرت1 (برای گرایش‌های کنترل و قدرت) و اصول سیستم‌های قدرت (برای گرایش‌های الکترونیک و مخابرات)، سیستم‌های کنترل خطی و مخابرات1 (برای گرایش مخابرات) و مبانی سیستم‌های مخابراتی (برای سایر گرایش‌ها غیر از مخابرات) بر اساس اولویت و امتیاز دانشجو، ظرفیت‌های اعلام شده توسط گروه آموزشی و رعایت نسبت هر یک از سهمیه‌ها در کل متقاضیان حداکثر دوبار در سال صورت می‌گیرد. تعیین گرایش دانشجویانی که در پایان 8 ترم تحصیل موفق به احراز شرایط نشوند و یا در اولین نوبت پس از احراز آن‌ها اقدام ننمایند، توسط گروه آموزشی و با توجه به ظرفیت‌های باقیمانده انجام می‌گیرد.

تعداد کل واحدهای درسی این مجموعه 140 واحد بشرح زیر می‌باشد:

دروس عمومی                                       20 واحد

دروس پایه                                             24 واحد

دروس اصلی                                          56 واحد (الکترونیک و مخابرات) و 59 واحد (قدرت و کنترل)

دروس تخصصی (الزامی و انتخابی)          40 واحد (الکترونیک و مخابرات) و 37 واحد (قدرت و کنترل) 

برنامه ترم‌بندی دروس کارشناسی برق-گرایش الکترونیک

نمایشگر یک مطلب

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات- گرایش سیستم مرکب از دروس نظری و برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی مخابرات- گرایش سیستم است. هدف از ایجاد این دوره تربیت دانشجویانی است که بتوانند با فعالیت در برنامه‌ریزی، مدیریت، طرح و پیاده کردن سیستم‌ها و طرح و ساخت افزاره‌ها و تجهیزات در تخصص سیستم به نحو موثری پاسخگوی نیازها و ارتقا دهنده سطح علمی کشور باشند.

طول دوره و شکل نظام:

حداقل طول این دوره 3 نیمسال است و دانشجویانی که با آمادگی لازم، کار درسی و تحقیقاتی خود را به نحو ایده‌آل انجام دهند، می‌توانند در 3 نمیسال این دوره را به پایان برسانند. سقف طول دوره توسط آیین‌نامه‌های عام مشخص می‌شود. نظام آموزشی آن نیمسال-واحدی، دوره تدریس هر نیمسال 16 هفته و یک واحد نظری معادل یک ساعت تدریس در هفته می‌باشد.

 تعداد واحدهای درسی و پژوهشی:

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات گرایش سیستم 32 واحد درسی و تحقیقاتی به شرح زیر است:

 • تخصصی الزامی          6 واحد
 • تخصصی انتخابی         6 واحد (کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌تواند گذراندن تا دو درس تخصصی انتخابی را الزامی نماید.)
 • تخصصی اختیاری        12 واحد
 • سمینار                       2 واحد
 • پایان‌نامه                     6 واحد

علاوه بر موارد فوق، در صورتی که دانشجوی این دوره، دورس مشخص شده (یا معادل آن‌ها) را قبلاً در سطح کارشناسی نگذرانده باشد، باید با حداقل نمره 12 آن‌ها را بگذراند. برای دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمی‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از دروس فوق از لینک زیر کمک بگیرید.

برنامه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات- گرایش میدان مرکب از دروس نظری و برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی مخابرات- گرایش میدان است. هدف از ایجاد این دوره تربیت دانشجویانی است که بتوانند با فعالیت در برنامه‌ریزی، مدیریت، طرح و پیاده کردن سیستم‌ها و طرح و ساخت افزاره‌ها و تجهیزات در تخصص میدان و امواج به نحو موثری پاسخگوی نیازها و ارتقا دهنده سطح علمی کشور باشند.

طول دوره و شکل نظام:

حداقل طول این دوره 3 نیمسال است و دانشجویانی که با آمادگی لازم، کار درسی و تحقیقاتی خود را به نحو ایده‌آل انجام دهند، می‌توانند در 3 نمیسال این دوره را به پایان برسانند. سقف طول دوره توسط آیین‌نامه‌های عام مشخص می‌شود. نظام آموزشی آن نیمسال-واحدی، دوره تدریس هر نیمسال 16 هفته و یک واحد نظری معادل یک ساعت تدریس در هفته می‌باشد.

 تعداد واحدهای درسی و پژوهشی:

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات گرایش میدان و امواج 32 واحد درسی و تحقیقاتی به شرح زیر است:

 • تخصصی الزامی          6 واحد
 • تخصصی انتخابی         6 واحد (کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌تواند گذراندن تا دو درس تخصصی انتخابی را الزامی نماید.)
 • تخصصی اختیاری        12 واحد
 • سمینار                       2 واحد
 • پایان‌نامه                     6 واحد

علاوه بر موارد فوق، در صورتی که دانشجوی این دوره، دورس مشخص شده (یا معادل آن‌ها) را قبلاً در سطح کارشناسی نگذرانده باشد، باید با حداقل نمره 12 آن‌ها را بگذراند. برای دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمی‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از دروس فوق از لینک زیر کمک بگیرید.

برنامه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق

تعریف و هدف:

دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات- گرایش سیستم مرکب از دروس نظری و برنامه تحقیقاتی در زمینه مهندسی مخابرات- گرایش سیستم است. هدف از ایجاد این دوره تربیت دانشجویانی است که بتوانند با فعالیت در برنامه‌ریزی، مدیریت، طرح و پیاده کردن سیستم‌ها و طرح و ساخت افزاره‌ها و تجهیزات در تخصص سیستم به نحو موثری پاسخگوی نیازها و ارتقا دهنده سطح علمی کشور باشند.

طول دوره و شکل نظام:

حداقل طول این دوره 3 نیمسال است و دانشجویانی که با آمادگی لازم، کار درسی و تحقیقاتی خود را به نحو ایده‌آل انجام دهند، می‌توانند در 3 نمیسال این دوره را به پایان برسانند. سقف طول دوره توسط آیین‌نامه‌های عام مشخص می‌شود. نظام آموزشی آن نیمسال-واحدی، دوره تدریس هر نیمسال 16 هفته و یک واحد نظری معادل یک ساعت تدریس در هفته می‌باشد.

 تعداد واحدهای درسی و پژوهشی:

تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی ارشد مهندسی مخابرات گرایش سیستم 32 واحد درسی و تحقیقاتی به شرح زیر است:

 • تخصصی الزامی          6 واحد
 • تخصصی انتخابی         6 واحد (کمیته تحصیلات تکمیلی دانشکده می‌تواند گذراندن تا دو درس تخصصی انتخابی را الزامی نماید.)
 • تخصصی اختیاری        12 واحد
 • سمینار                       2 واحد
 • پایان‌نامه                     6 واحد

علاوه بر موارد فوق، در صورتی که دانشجوی این دوره، دورس مشخص شده (یا معادل آن‌ها) را قبلاً در سطح کارشناسی نگذرانده باشد، باید با حداقل نمره 12 آن‌ها را بگذراند. برای دروس جبرانی واحدی به دانشجو تعلق نمی‌گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر از دروس فوق از لینک زیر کمک بگیرید.

برنامه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق

دوره دکتری مهندسی الکترونیک بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که به اعطای مدرک در زمینه مهندسی الکترونیک می‌انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه‌ای خاص در گسترش مرزهای دانش و تحلیل جامع و رفع نیازهای کشور موثر باشند. این دوره مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در گرایش الکترونیک می‌باشد. محور اصلی فعالیت‌های علمی دوره دکتری، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله تکمیل دانسته‌های داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق می‌باشد.

دوره دکتری مهندسی الکترونیک دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی (تدوین رساله) می‌باشد. نحوه ورود و خاتمه هر مرحله، و حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آیین‌نامه دوره دکتری است.

از فارغ التحصیلان دوره دکتری انتظار می‌رود که ضمن اشراف به آخرین یافته‌های نظری و کاربردی تخصص مربوط به خود، در مواردی که در حین طرح و اجرای یک پروژه، راه حل مشخص و مدونی وجود ندارد، قادر باشند با استفاده از آموزه‌های دوران تحصیل خود (بخش آموزشی و پژوهشی)، راه حل مناسب، بهینه و قابل قبول در سطح جامعه حرفه‌ای ارائه نمایند. بخش دیگری از فعالیت فارغ‌التحصیلان این دوره تدریس در دانشگاه‌ها و تربیت مهندسین توانمند در دروه‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می‌باشد که بالطبع انتظار می‌رود در تولید علم و تبدیل علم به ایده و ثروت نقش موثری داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رشته مهندسی الکترونیک در مقطع دکتری به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برنامه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق

دوره دکتری مهندسی مخابرات- گرایش میدان بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که به اعطای مدرک در زمینه مهندسی مخابرات- گرایش میدان می‌انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه‌ای خاص در گسترش مرزهای دانش و تحلیل جامع و رفع نیازهای کشور موثر باشند. این دوره مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در گرایش میدان و امواج می‌باشد. محور اصلی فعالیت‌های علمی دوره دکتری، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله تکمیل دانسته‌های داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق می‌باشد.

دوره دکتری مهندسی مخابرات- گرایش میدان دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی (تدوین رساله) می‌باشد. نحوه ورود و خاتمه هر مرحله، و حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آیین‌نامه دوره دکتری است.

از فارغ التحصیلان دوره دکتری انتظار می‌رود که ضمن اشراف به آخرین یافته‌های نظری و کاربردی تخصص مربوط به خود، در مواردی که در حین طرح و اجرای یک پروژه، راه حل مشخص و مدونی وجود ندارد، قادر باشند با استفاده از آموزه‌های دوران تحصیل خود (بخش آموزشی و پژوهشی)، راه حل مناسب، بهینه و قابل قبول در سطح جامعه حرفه‌ای ارائه نمایند. بخش دیگری از فعالیت فارغ‌التحصیلان این دوره تدریس در دانشگاه‌ها و تربیت مهندسین توانمند در دروه‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می‌باشد که بالطبع انتظار می‌رود در تولید علم و تبدیل علم به ایده و ثروت نقش موثری داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص رشته مهندسی مخابرات- گرایش میدان در مقطع دکتری به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برنامه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق

دوره دکتری مهندسی مخابرات- گرایش سیستم بالاترین مقطع تحصیلی دانشگاهی است که به اعطای مدرک در زمینه مهندسی مخابرات- گرایش سیستم می‌انجامد و رسالت آن تربیت افرادی است که با نوآوری در زمینه‌ای خاص در گسترش مرزهای دانش و تحلیل جامع و رفع نیازهای کشور موثر باشند. این دوره مجموعه‌ای هماهنگ از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در گرایش سیستم می‌باشد. محور اصلی فعالیت‌های علمی دوره دکتری، به تناسب موضوع، تحقیق نظری، تحقیق تجربی و یا تلفیقی از این دو است و آموزش وسیله تکمیل دانسته‌های داوطلب و هموار ساختن راه حصول به اهداف تحقیق می‌باشد.

دوره دکتری مهندسی مخابرات- گرایش سیستم دارای دو مرحله آموزشی و پژوهشی (تدوین رساله) می‌باشد. نحوه ورود و خاتمه هر مرحله، و حداقل و حداکثر طول دوره مطابق آیین‌نامه دوره دکتری است.

از فارغ التحصیلان دوره دکتری انتظار می‌رود که ضمن اشراف به آخرین یافته‌های نظری و کاربردی تخصص مربوط به خود، در مواردی که در حین طرح و اجرای یک پروژه، راه حل مشخص و مدونی وجود ندارد، قادر باشند با استفاده از آموزه‌های دوران تحصیل خود (بخش آموزشی و پژوهشی)، راه حل مناسب، بهینه و قابل قبول در سطح جامعه حرفه‌ای ارائه نمایند. بخش دیگری از فعالیت فارغ‌التحصیلان این دوره تدریس در دانشگاه‌ها و تربیت مهندسین توانمند در دروه‌های کارشناسی و تحصیلات تکمیلی می‌باشد که بالطبع انتظار می‌رود در تولید علم و تبدیل علم به ایده و ثروت نقش موثری داشته باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مهندسی مخابرات- گرایش سیستم در مقطع دکتری به لینک زیر مراجعه فرمایید.

برنامه تحصیلات تکمیلی مهندسی برق