مدیر ستاد رفاهی اعضای هیات علمی

مدیر 

نام و نام خانوادگی 

تحصیلات  پست الکترونیک تلفن  دورنگار  عکس 
دکتر پرویزرستم زاده دکترا parvizrostamzadeh@shirazu.ac.ir
 
۳۶۱۳۴۷۲۷ ۳۶۲۷۴۲۹۸

 

کارکنان

نام و نام خانوادگی 

تحصیلات  تلفن مستقیم  تلفن داخلی عکس 
فاطمه شاهسونی کارشناسی ارشد

۳۶۲۷۴۲۹۸

09033784917

۴۷۲۷

 

آدرس 

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ایران ـ ساختمان مرکزی مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه سوم

تلفن: ۳۶۱۳۴۷۲۷

دورنگار: ۳۶۲۷۴۲۹۸

آدرس پست الکترونیکی: refahelmi@shirazu.ac.ir  

 

ستاد امور رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها بر اساس تبصره 44 و 45 برنامه اول توسعه و تبصره 40 برنامه دوم توسعه و نیز بند هـ سند برنامه سوم توسعه (بخش آموزش عالی) با هدف ایجاد زمینه‌های متناسب برای حمایت مادی و پشتیبانی مالی از اعضای هیأت علمی در امور رفاهی و معیشتی تشکیل شده است.

  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت برای رسیدگی به امور معیشتی و رفاهی اعضای هیأت علمی و ارائه پیشنهادی اصولی مبتنی بر کارشناسی برای طرح در هیأت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی
  • سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت تأمین امکانات اولیه معیشتی و رفاهی برای اعضای هیأت علمی با اولویت مسکن، زمین، خودرو و ....
  • برنامه‌ریزی‌ در جهت تأمین منابع مالی و تصمیم‌گیری درخصوص سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سود دهِ متناسب با شأن اعضای هیأت علمی
  • برنامه‌ریزی در جهت نظم و سامان دادن به تعاونی‌های موجود اعضای هیأت علمی و سیاست‌گذاری درباره تشکیل تعاونی‌های جدید
  • برنامه‌ریزی در جهت ایجاد تسهیلات لازم نظیر فوق‌برنامه‌های فرهنگی، ورزشی،‌ سفرهای زیارتی، علمی ـ سیاحتی و ....
  • برنامه ریزی جهت ارتباط با ستاد رفاهی سایر دانشگاهها