مهد کودک دانشگاه شیراز

نام و نام خانوادگی                  سمت                   تلفن داخلی             تلفن مستقیم

 

 

سعیده زمردیان                                            مدیر مهدکودک                        -----                                36460530

 

 

 

 

 

    شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ بال جدید، طبقه اول ،معاونت اداری ومالی


  تلفن: 6460530                                                   نمابر:  36286434