دبیرخانه مرکزی دانشگاه شیراز

رئیس واحد دبیرخانه مرکزی

 

نام و نام‌ خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

  

آقای اسماعیل جعفری

رئیس دبیرخانه مرکزی

4923

42933627

  

  شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه همکف ـ

 

کارکنان

نام و نام خانوادگی           سمت              تلفن داخلی             تلفن مستقیم

 

آقای محمدحسین پورتولّری         کارمند دبیرخانه مرکزی                           4782                          36134782


آقای جهانپور محمدی                 متصدی امور دفتری                             4922                           36134922  

 

آقای سید غلامحسن امامی     متصدی امور دفتری                                4783                           36134783 

 

خانم زهرا حسینی               ماشین نویسی  دبیرخانه                             4920                           36134920

 

    شیراز ـ بولوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه همکف ـ مدیریت امور اداری


  تلفن: 36274293                                                     نمابر: 36286447

 

قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل ها، مصوبات