اخبار و اطلاعیه ها

اداره دبیرخانه

رئیس واحد دبیرخانه مرکزی

 

 

نام و نام‌خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

  دورنگار

آقای اسماعیل جعفری

رئیس دبیرخانه مرکزی

4719

 

 

 

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه همکف ـ

 کارکنان دبیرخانه مرکزی

 

نام و نام‌خانوادگی   

سمت

تلفن داخلی   

تلفن مستقیم

دورنگار     

آقای پورتولّری

متصدی امور دفتری

4782

36134922

----

آقای محمدی

متصدی امور دفتری

4782

36134782

----

آقای امامی

متصدی امور دفتری و توزیع نامه

4783

36134783

----

خانم حسینی

ماشین نویس

4920

36134920

----

خانم کشاورزی

ماشین نویس

4920

36134920

 

خانم خسروانی

 چاپ و تکثیر

4719

36134719

---- 

قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل ها، مصوبات

سامانه ها

     

               اتوماسیون اداری                          شبکه دولت                          اتوماسیون وزارت علوم