اخبار و اطلاعیه ها

اداره کارگزینی

رئیس واحد

 

اداره کارگزینی

نام و نام‌خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

  دورنگار

آقای طیبی خرمی

رئیس اداره کارگزینی

4755

36460779

 36286447

 

شیراز ـ بلوار جمهوری اسلامی ـ ساختمان مدیریت دانشگاه شیراز ـ طبقه همکف ـ

کارکنان اداره کارگزینی

 

 

نام و نام‌خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

تلفن

خانم ثابت‌ قدم

کارشناس امور اداری (امور هیأت علمی

4781

36134781

----

خانم طیبی

کارشناس امور اداری امور بازنشستگی-امور کارکنان قراردادی

4942

36164942

------

آقای دهقانی

کارشناس مسؤول امور اداری امور کارکنان پیمانی و ایثارگران-مأموریت ، انتقال

 4967

36134967

----

آقای پرنیان پور

کارشناس مسؤول امور اداری  استخدام و امور کارکنان شرکتی

4956

364660742

----

آقای خالصی

کارگزین امور مرخصی و تغییر سمت کارکنان

4912

36134912

----

خانم ساسانی

کارشناس امور اداری

4761

36134761

----

خانم رادسر

کارشناس اموراداری

4126

36134126

----

آقای زارع

کارشناس اموراداری

4944

36134944

----

آقای اسماعیل پور

مسؤول بایگانی

4954

36134954

-----

آقای دهقان

مسؤول بایگانی

4954

36134954

 

 

شرح وظایف

  مستندسازی (سال 1391):

 

 برنامه عملیاتی (سال 1395):

قوانین و مقررات، آئین نامه ها و دستورالعمل ها، مصوبات

سامانه ها

 

     صندوق بازنشستگی کشوری                       سازمان تامین اجتماعی                                سامانه سوفا