نمایشگر یک مطلب

 

 

فهرست نشریات علمی- پژوهشی و علمی-ترویجی

 این فهرست شامل نشریاتی است که قبل از تصویب آیین نامه نشریات علمی مصوب 1398/2/2 از کمیسیون نشریات علمی عنوان علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی دریافت کرده اند و بر اساس آیین نامه جدید تحت عنوان نشریه علمی می باشند.

ردیف

نام نشریه

اعتبار

تاریخ تصویب

1

اکتشاف و تولید نفت و گاز- شرکت ملی نفت ایران

علمی – ترویجی

اسفند 91

2

بلورشناسی و کانی شناسی ایران ـ انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران

علمی ـ پژوهشی

اردیبهشت 80

3

پترولوژی ـ دانشگاه اصفهان با همکاری دانشگاه های دیگر

علمی ـ پژوهشی

بهمن 88

4

پژوهش های چینه نگاری و رسوبشناسی (پژوهشی سابق) ـ دانشگاه اصفهان

علمی ـ پژوهشی

خرداد 80

5

پژوهش های دانش زمین ـ دانشگاه شهید بهشتی

علمی ـ پژوهشی

اردیبهشت 90

6

پژوهش های ژئوفیزیک کاربردی- دانشگاه صنعتی شاهرود با همکاری انجمن ژئوفیزیک ایران

علمی ـ پژوهشی

بهار و تابستان 94

7

دیرینه شناسی -  انجمن دیرینه شناسی ایران

علمی ـ پژوهشی

دی 91

8

رخساره های رسوبی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

علمی ـ پژوهشی

دی 89

9

رسوب شناسی کاربردی- دانشگاه بوعلی سینا همدان

علمی ـ پژوهشی

بهار 92

10

زمین ساخت - دانشگاه بیرجند

علمی ـ پژوهشی

بهار 97

11

زمین شناسی اقتصادی ـ دانشگاه فردوسی مشهد

علمی ـ پژوهشی

تیر 89

12

زمین شناسی ایران ـ پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی

علمی ـ پژوهشی

فروردین 87

13

زمین شناسی کاربردی پیشرفته (علوم سابق) ـ دانشگاه شهید چمران اهواز

علمی ـ پژوهشی

خرداد 80

14

زمین شناسی مهندسی ـ دانشگاه خوارزمی

علمی ـ پژوهشی

دی 89

15

زمین شناسی نفت ایران ـ انجمن زمین شناسی نفت ایران

علمی ـ پژوهشی

آبان 89

16

ژئوفیزیک ایران ـ انجمن ژئوفیزیک ایران

علمی ـ پژوهشی

شهریور 83

17

علوم زمین ـ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

علمی ـ پژوهشی

دی 75

18

کواترنری ایران- انجمن کواترنری ایران

علمی ـ پژوهشی

بهار 94

19

(علوم زمین خوارزمی) یافته های نوین در زمین شناسی (علوم سابق) - دانشگاه خوارزمی

علمی ـ پژوهشی

تیر 81

20

هیدروژئولوژی - دانشگاه تبریز

علمی ـ پژوهشی

تابستان 97

21

یافته های نوین زمین شناسی کاربردی ـ دانشگاه بوعلی سینای همدان

علمی ـ پژوهشی

تیر 89

22

دانشگاه تهران- (علوم سابق ) ـ  Geopersia

علمی ـ پژوهشی

خرداد 89

23

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد- Journal of Iranian Earth Sciences

علمی ـ پژوهشی

summer 2016