هیات علمی

 

رزومه اعضای هیأت علمی بخش علوم زمین

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

ایمیل

شماره تماس داخلی

گرایش

مرتبه علمی

مشاهده رزومه

1

سینا

اسدی

sinaasadi@shirazu.ac.ir

7331

زمین شناسی اقتصادی

دانشیار

رزومه

2

برهان

باقرپور

bagherpour@shirazu.ac.ir

7813

چینه شناسی و فسیل شناسی

استادیار

رزومه

3

بتول

تقی پور

taghipour@shirazu.ac.ir

7457

زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی

دانشیار

رزومه

4

طاهره

حبیبی

thabibi@shirazu.ac.ir

7812

چینه شناسی و فسیل شناسی

دانشیار

رزومه

5

مرضیه

خلیلی

marzieh-Khalili@shirazu.ac.ir

7463

زمین شناسی ساختاری و تکتونیک

استادیار

رزومه

6

محسن

رضایی

mohsen-rezai@shirazu.ac.ir

7344

آبشناسی

استاد

رزومه

7

محمد علی

رجب زاده

mrajabzadeh@shirazu.ac.ir

7324

زمین شناسی اقتصادی

استاد

رزومه

8

ابراهیم

رحیمی

rahimi_e@shirazu.ac.ir

7342

زمین شناسی مهندسی

استادیار

رزومه

9

مهدی

زارعی

Zareim@shirazu.ac.ir

7212

آبشناسی

دانشیار

رزومه

10

سجاد

عباسی

sajjad.abbasi@shirazu.ac.ir

 

زمین شناسی زیست محیطی

استادیار

رزومه

11

علی

فقیه

afaghih@shirazu.ac.ir

7460

زمین شناسی ساختاری و تکتونیک

استاد

رزومه

12

محمد علی

قنبریان

maghanbarian@shirazu.ac.ir

7848

زمین شناسی ساختاری و تکتونیک

استادیار

رزومه

13

امیر

کریمیان طرقبه

amirkarimian@shirazu.ac.ir

7352

رسوب شناسی

استادیار

رزومه

14

بهنام

کشاورزی

bkeshavarzi@shirazu.ac.ir

7335

زمین شناسی زیست محیطی

استاد

رزومه

15

فرید

مر

moore@shirazu.ac.ir

7810

زمین شناسی زیست محیطی

استاد

رزومه

16

ضرغام

محمدی

zmohammadi@shirazu.ac.ir

7462

آبشناسی

استاد

رزومه

17

مجید

هاشمی تنگستانی

tangstan@shirazu.ac.ir

7811

زمین شناسی اقتصادی - سنجش از دور زمین شناختی

استاد

رزومه

 

برای شماره گیری از طریق موبایل با پیش شماره  >>>>>>  شماره داخلی+3613+071 تماس حاصل فرمائید.

 

ردیف

نام

نام خانوادگی

ایمیل

داخلی

گرایش

مرتبه علمی

مشاهده رزومه

1

بیژن

 اعتمادی

etemadi_bi@yahoo.com

7456

زمین شناسی اقتصادی

دانشیار

رزومه

2

عزت اله

 رئیسی اردکانی

e_raeisi@yahoo.com

7458

آبشناسی

استاد

رزومه

3

محمد

زارع

zare@susc.ac.ir

7473

آبشناسی

استاد

رزومه

4

نوذر

 سامانی

samanin@shirazu.ac.ir

 

آبشناسی

استاد

رزومه

5

خلیل

سرکاری نژاد

Sarkarinejad@susc.ac.ir

7459

زمین شناسی ساختاری و تکتونیک

استاد

رزومه