اعضای هیات علمی

هما رجایی

هما رجایی

هما رجایی (بازنشسته)   (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
امنه اقایی بررسی تشریحی-تکوینی و آنالیز فیتوشیمیایی جوانه زایشی و گل ماده پسته وحشی (.Pistacia atlantica Desf.) کارشناسی ارشد 1397/11/27
هنگامه علی بافقی ساختار تشریحی، تغییرات تکوینی و سازگاری اکولوژیک در برگ پسته وحشی (.Pistacia atlantica Desf) کارشناسی ارشد 1395/12/18
فاطمه علی محمدی مکی بررسی شیمی بافتی کرک های ترشحی و شناسایی ترکیب شیمیایی اسانس برگ و میوه ی گیاه پنج انگشتL.) pseudo negundo Vitex ) کارشناسی ارشد 1387/06/31
افسانه علیزاده مهدی ابادی بررسی سلولی-بافتی و فیتوشیمیایی میوه پسته وحشی (.Pistacia atlantica Desf) در طی مراحل تکوین کارشناسی ارشد 1397/11/30
سحر عربی بررسی میکرومورفولوژیک،شیمی- بافتی و فیتوشیمیایی برگ پسته وحشی ( .Pistacia atlantica Desf) طی مراحل تکوین کارشناسی ارشد 1395/12/17
بهار بوستانی ساختار تشریحی- تکوینی برگ و مقایسه فعالیت ضد میکروبی عصاره برگ و گل مینای پرکپه کارشناسی ارشد 1392/07/07
مریم ابراهیمیان قاجاری بررسی تشریحی -تکوینی و فیتوشیمیایی اندام های هوایی گیاه گاوزبان ( Echium amoenum Fisch & Mey) کارشناسی ارشد 1391/12/12
ازاده عیدی زاده بررسی ساختار منطقه جداگر میوه و تاثیر دو عامل تنک کننده در کنترل سال آوری نارنگی ( Citrus reticulata Blanco) رقم کینو کارشناسی ارشد 1387/06/31
سعیده ایران نژاد بررسی ساختاری و میکرومورفولوژیک کرک های اپیدرمی در رابطه با تکوین اندامهای رویشی مرزه بختیاری (.Satureja bakhtiarica Bunge) کارشناسی ارشد 1392/07/03
سارا جعفری بررسی ساختاری، میکرومروفولوژیک و تکوینی میوه و مجرای ترشحی در گیاه دارویی زنیان(Trachyspermum ammi L. sprague) کارشناسی ارشد 1390/06/28
مهوش خواجه علی چالشتری :;\u0004عنوان پایان نامه : بررسی شیمی- بافتی و فراساختاری ترایکوم های ترشحی در برگ آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss. ) کارشناسی ارشد 1387/06/30
مریم مقدم بررسی ساختاری، میکرومورفولوژیک و تکوینی میوه و مجرای ترشحی در گیاه شوید کارشناسی ارشد 1393/07/08
نرجس السادات محمدی جهرمی بررسی ساختاری و شیمی بافتی منطقه ریزش و تاثیر چند تنظیم کننده رشد بر جلوگیری از ریزش زودرس نارنگی محلی (Citrus reticulata Blanco) کارشناسی ارشد 1389/04/06
فرشته موسوی بررسی تغییرات تکوینی و فیتوشیمیایی در گلبرگ گل محمدی( Rosa damascena Mill) کارشناسی ارشد 1390/12/22
سحر موفقیان بررسی ساختار ترشحی گلبرگ، مطالعه میکرومورفولوژیک و آنالیز اسیدهای چرب دانه گل گاوزبان ایرانی (Echium amoenum Fisch & May) کارشناسی ارشد 1390/06/27
نرگس روائی بررسی تغییرات ساختاری و میکروموروفولوژیک مراحل تکوین گل انار (Punica granatum L.) رقم رباب کارشناسی ارشد 1388/03/23
منظر روستایی بررسی ساختار تشریحی و فعالیت ضد میکروبی برگ رزماری (Rosmarinus officinalis L) در ارتباط با تکوین کارشناسی ارشد 1392/07/10
الهام صادقی بررسی تشریحی-تکوینی ساقه و آنالیز میکرومورفولوژیک چوب افدرا(.Ephedra pachyclada Boiss) کارشناسی ارشد 1392/07/10
نرجس صفری بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک گل آویشن دنائی ( Thymus daenensis Celak) در مراحل تکوین کارشناسی ارشد 1394/06/29
مریم ستوده بررسی تشریحی و میکرومورفولوژیک برگ آویشن دنائی (.Thymus daenensis Celak) در مراحل تکوین. کارشناسی ارشد 1393/06/31
زینب تواضع مطالعه ی تغییرات بافتی – سلولی و آنالیز کمی پلی فنل ها در میوه ی در حال تکوین انار(Punica granatum L.) رقم رباب کارشناسی ارشد 1388/06/30
پریسا یزدان پناه برگزائی، ساختار تشریحی و تغییرات ترکیبات فنولی در برگ انار (Punica granatum L.) رقم ربّاب طی مراحل تکوین کارشناسی ارشد 1389/04/15
آسیه حسینخانی هزاوه بررسی میکرومورفولوژیک – تکوینی و آنالیز فیتوشیمیایی جوانه زایشی و گل نر پسته وحشی (.Pistacia atlantica Desf) کارشناسی ارشد 1397/11/29
بنفشه نصرتی مطالعه ساختاری و فراساختاری کیسه های ترشحی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس در دو نمونه از مرکبات کارشناسی ارشد 1382/06/01
ساره بهرامی برسی میکرومورفولوژیک و بافتی ساختارهای ترشحی و شناسایی ترکیب شیمیایی اسانس در اندام های رویشی آویشن شیرازی(Zataria multiflora Boiss.) کارشناسی ارشد 1385/04/28
فاطمه جمال امیدی بررسی تغییرات بافتی سلولی در پوست پرتقال Citrus sinensis (L.), var moro sanguine) حین تکوین میوه در ارتباط با عارضه ترک خوردگی میان بر(Crease,Albedo breakdown) کارشناسی ارشد 1383/04/01
شهرام سلطانی بررسی مورفولوژیک و ساختاری اندامهای زایشی در حال تکوین گیاه پنج انگشت(Vitex pseudo negundo L) کارشناسی ارشد 1384/04/14
مریم فروزانی مطالعه ساختاری جوانه های در حال نمو و تاثیر جیبرلین در تنظیم سال آوری نازنگی (Citrus reticulata Blanco) رقم کینو کارشناسی ارشد 1386/06/28
اسماعیل قایمیان تکوین میوه ثانویه در پرتقال ناول و نمو کیسه های ترشحی اسانس در گلبرگ ومادگی دو واریته پرتقال(Citrus sinensis L. Osbeck): ناول و معمولی کارشناسی ارشد 1381/07/01
لیلا کرمی انتوژنی کیسه‌های ترشحی و شناسایی ترکیبات شیمیایی اسانس در اندام‌های زایش بالنگ (Citrus. medica. L) و گریپ فروت (Citrus. Paradisi. L) در استان فارس کارشناسی ارشد 1382/06/01
محمدرضا یوسفی بزچلویی بررسی ساختاری و فیتو شیمیایی دستگاه زایشی تولید کننده اسانس در نارنگی محلی جهرم ( citrus reticulata ) کارشناسی ارشد
زینت بابایی اثرات تنش یون روی (Zn) بر برخی از ارقام زراعی گیاه کلزا (Brassica napus) کارشناسی ارشد 1390/06/28
لیلا باجولی بررسی میزان ترکیبات فنلی و پتانسیل آنتی اکسیدانی گیاه برگ بو (.Laurus nobilis L) طی مراحل مختلف رشد کارشناسی ارشد 1393/06/24
زینب بهزادیان دهدشت واکنش تعدادی از ارقام مختلف ذرت(Zea mays) وکلزا(Brassica napus) به کمبود آهن کارشناسی ارشد 1388/06/01
شهرام بیژنی تغییرهای فیزیومورفولوژیک و فراساختاری چایر و فریژکنتاکی در شرایط تنش شوری کارشناسی ارشد 1391/07/01
محمود ایزدی مطالعه بافت شناختی، فیزیولوژیک و تغذیه‏ای عارضه پژمردگی وخشکیدگی خوشه خرما دکتری 1394/06/25
امیرحسین محمدی Glomus mosseae و Phytophthora drechsleri در پوسیدگی ریشه درختان پسته در شرایط گلخانه و مکانیزم آن دکتری 1389/06/01
نگار نویدپور بررسی نیاز سرمایی و تغییرات فیزیکوشیمیایی جوانه های زیتون در دوره رکود کارشناسی ارشد 1390/06/27
سحر صداقت بررسی رشد و نمو و تغییرهای شیمیایی جوانه و میوه انجیر رقم سبز (Ficus carica L)در شرایط دیم دکتری 1396/11/03
مرضیه ولی فرد مقایسه پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک تعدادی از ارقام گندم (Triticum aestivum L.)مقاوم و حساس به تنش کم آبی کارشناسی ارشد 1386/12/20
فاطمه یزدانی بررسی مقاومت به یخ زدگی برخی از ارقام زیتون در استان فارس کارشناسی ارشد 1391/12/16
هاجر زمانی تکثیر و بیوسنتز کاروتنوئید ها توسط جلبک سبز دونالیلا سالینا(Dunaliella salina)در واکنش به برخی از عوامل محیطی کارشناسی ارشد 1388/11/20
عبدالرضا جعفری مطالعه مکانیسم‌های مقاومت به شوری در برخی از ارقام زراعی برنج در مرحله رشد گیاهچه کارشناسی ارشد 1380/06/01
موهبت صداقت اثر تنش خشکی بر ارقام حساس و مقاوم گندم (Triticum aestivum L.) و بررسی پاسخ های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک ارقام در شرایط آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1388/02/02
محمدرضا صفی زاده اثرات تیمارهای پس از برداشت کلرورکلسیم و آب گرم بر آسیب سرمازدگی، تغییرهای بیوشیمیایی و بافت شناختی میوه لیمو ’لیسبون‘ دکتری 1386/03/26
سیدحسین میردهقان طرزجانی تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در طول رشد و انبارداری میوه اناردر ارتباط با خسارت سرمازدگی: نقش تیمار گرمایی دکتری 1385/06/13
سیدحسین میردهقان طزرجانی تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در طول رشد و انبارداری میوه اناردر ارتباط با خسارت سرمازدگی: نقش تیمار گرمایی کارشناسی ارشد 1385/06/13
مهرناز عابديان بررسي اثرات درماني عصاره هيدروالکلي مريم گلي بر سرطان سينه القا شده با 7، 12 -دي متيل بنزا انتراسين در موش هاي صحرايي ماده کارشناسی ارشد 1391/11/15
سيده ليلا ابطحي ارزيابي سميت پروتئين تاو و پپتيد اميلوييد بتا انساني در مراحل مختلف تکوين دستگاه عصبي مرکزي در دروزوفيلا ملانوگاستر کارشناسی ارشد 1397/06/24
فروزان عامري زاده بررسي ارتباط حذف / اضافه شدن در ژنهاي ‌XRCC4 و ACE با ريسک ابتلا به سرطان معده کارشناسی ارشد 1393/06/29
زهرا اذربهرام مطالعه تغييرات اپوپتوتيک سلول هاي سرطاني سينه اي موش هاي صحرايي ماده تحت تاثير عصاره هيدروالکلي مريم گلي کارشناسی ارشد 1391/11/29
سمانه بهاالديني ارتباط چندشکلي‌ ژنتيکي GSTM1 با تغييرات هورمون تستوسترون در کارگران پمپ بنزين کارشناسی ارشد 1390/11/06
صبا بختياري بررسي اثرات ضد باروري و ضد لانه گزيني عصاره آبي برگ و بذر شويد در موش صحرايي ماده کارشناسی ارشد 1392/05/16
سارا بهروزي مقدم تاثير عصاره هيدروالکلي برگ گياه مريم گلي (.Salvia officinalis L) بر سلول هاي سرطاني پستاني موش در محيط کشت کارشناسی ارشد 1393/06/31
مريم بهزادي بررسي ميزان الکالوئيد رزرپين گياه دارويي پروانش (catharanthus roseus) در پاسخ به اوره تحت شرايط مختلف محيطي و اثرات ضد ميکروبي و آللوپاتي عصاره گياه کارشناسی ارشد 1392/06/31
زهرا فراهاني مطالعه مولکولي گربه ماهيان سيسوريد (Sisorid catfishes) ايران (شعاع بالگان : گربه ماهي شکلان) با استفاده ار نشانگر هاي سيتوکروم c و RAG2 کارشناسی ارشد 1392/07/08
وحيد گودرزي بررسي ميزان ترکيبات فنولي، پتانسيل آنتي اکسيداني و خاصيت آللوپاتي تعدادي از گياهان استان فارس منطقه ي ميمند کارشناسی ارشد 1393/06/26
آزاده حبيبي واکاوي فيلوژنتيکي، سيستم آميزشي و نقش پيکنيديوسپور در زيست شناسي Polystigma amygdalinum، عامل لکه آجري برگ بادام دکتری 1393/12/12
فاطمه حسني نژاد مطالعه ي اثر مهاري ترکيبات جديد هتروسيکل بر پايه کورکامين بر عليه آنزيم هاي آلفا گلوکوزيداز و آلفا آميلاز. کارشناسی ارشد 1396/12/20
فاطمه السادات هاشمي نژاد تاثير عصاره هيدروالکلي بذر شويد (anethom graveolrns L) بر گيرنده هاي استروژني تخمدان کارشناسی ارشد 1394/11/21
مرضيه هرمزپور تاثير عصاره هيدروالکلي مريم¬گلي Salvia officinalis برتغييرات هيستومورفومتريک رحم موشهاي صحرايي تيمار شده با ماده سرطانزاي 7و12- دي متيل بنزا آنتراسين کارشناسی ارشد 1393/06/25
سهيلا جوانمردي بررسي مقدماتي فون سوسماران جنوب شرق استان فازس کارشناسی ارشد 1390/06/28
فرزانه کريمي فرد بررسي تأثير بربرين بر روي آسيب هاي عملکردي و بافتي کبد ناشي از نارسايي حاد کليوي القاء شده توسط ايسکمي-رپرفيوژن در رت هاي نر کارشناسی ارشد 1392/04/24
ماه خاور کاظمي کراني مطالعه پتانسيل آنتي اکسيداني و اثرات آللو پاتيک تعدادي ازگياهان دارويي منطقه بيضاء در استان فارس کارشناسی ارشد 1392/06/31
ساره منصوري بررسي تأثير بربرين بر روي آسيب هاي عملکردي و بافتي پانکراس ناشي از نارسايي حاد کليوي القاء شده توسط ايسکمي/رپرفيوژن در رت هاي نر کارشناسی ارشد 1392/06/25
مينا معمار پور يزدي کلونينگ و بيان آنزيم هاي ليپوليتيک باکتريايي گرمادوست-نمک دوست رودوترموس مارينوس در ميزبان اي.کلاي و بررسي ويژگي انتخاب پذيري انانتيومري آنها دکتری 1396/09/08
مريم مير طالبي بررسي منشا تکاملي و ارتباطات فيلوژنتيکي جدايه هاي Fusarium oxysporum f. sp. melonis در ايران و ارتباط آنها با جدايه هاي غيربيمارگر دکتری 1392/03/04
سيده سميه موسوي نيا بررسي تأثير بربرين بر روي آسيب هاي ريوي ناشي ازنارسايي حاد کليوي القا ء شده توسط ايسکمي-رپرفيوژن در رت هاي نر کارشناسی ارشد 1392/06/27
سمانه نيک اقبال تاثيرعصاره هيدروالکلي بذرگياه شويد(.Anethum graveolens L)بر رسيدگي تخمک هاي موش کارشناسی ارشد 1394/07/08
آرزو نوري وشکاسوقه مهندسي بافت رحم با کمک سلول هاي بنيادي خون قاعدگي و داربست سلول زدايي شده رحم موش کارشناسی ارشد 1397/02/29
پريچهره رحيمي نقش سيليکون درکاهش اثرات کادميوم دررشد گياهچه گوجه فرنگي کارشناسی ارشد 1393/06/31
مصطفي سعادتي اثر بسترهاي مختلف کاشت برپاسخ هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي Borzicactus aurantiacus کارشناسی ارشد 1393/06/31
مريم ثابت مهارلويي اثر بر هم کنش اسيد سالسيليک و تنش شوري بر ويژگي هاي فيزيولوژيک و محتواي اسانس گياه با درنجبويه کارشناسی ارشد 1392/06/31
طناز صادقيان مطالعه ساختار‌، فعاليت چاپروني و آلرژي‌زايي بتا کازئين پراکسي‌نيتريته شير گاو کارشناسی ارشد 1395/06/27
بهاره طاهر بررسي ميزان ترکيبات فنلي و پتانسيل آنتي اکسيداني تعدادي از گياهان دارويي استان کهکيلويه و بوير احمد کارشناسی ارشد 1392/06/24
راضيه يداللهي بررسي اثر عصاره آبي برگ و بذر شويد (Anethum graveolens L) بر مورفولوژي غده پستان به روش تهيه گسترش در موش صحرايي ماده بالغ کارشناسی ارشد 1392/05/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست شناسی تکوینی گیاهی 110131065 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1100 الی 1300) 1400/10/25 (0800 - 1000) ترم اول 1400
مبانی زیست شناسی تکوینی 110131003 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0930 الی 1100) | هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0930 الی 1100) 1400/10/15 (1400 - 1600) ترم اول 1400
یاخته شناسی وبافت شناسی پیشرفته گیاهی 110143031 2 1 نامشخص 1400/04/03 (0000 - 0000) ترم دوم 1399
زیست شناسی تکوینی درگیاهی 110143061 2 1 نامشخص 1400/04/03 (0000 - 0000) ترم دوم 1399
مبانی زیست شناسی تکوینی 110131003 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1430 الی 1600) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1430 الی 1600) 1399/11/09 (0800 - 1000) ترم اول 1399
نمایش 5 نتیجه