اعضای هیات علمی

ضرغام محمدی

ضرغام محمدی

ضرغام محمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاطرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا جمشیدی پهنه بندی مکانی-زمانی بارندگی در ایران با استفاده از آمار دراز-مدت بارش زمینی و ماهواره ای دکتری
معین بابایی بررسی ارتباط بین تغییرات زمانی سطح آب و هدایت الکتریکی در آبخوان های حوضه ی آبریز مُند کارشناسی ارشد 1396/05/17
بهنام عباس نژاد زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در خاک های شهری، خاک های صنعتی و غبار خیابان کلان شهر کرمان دکتری 1397/12/21
مجتبی عادلی کالیبره کردن روش SCS در برآورد رواناب در حوضه آبریز پسکوهک کارشناسی ارشد 1391/11/30
مجتبی عادلی مدلسازی جریان آب زیرزمینی و بررسی اثرات زیست محیطی: معدن مس میدوک دکتری 1400/06/31
مریم اکبری بررسی تنش آبی در منابع آب دشت ایذه، خوزستان کارشناسی ارشد 1401/11/09
مرتضی آخوندی مهریزی بررسی توسعه تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی زمین آمار کارشناسی ارشد 1390/04/11
حسین عالم حبیب ابادی بررسی منشا آب در هفت برم کارشناسی ارشد 1392/12/19
حسین الماسی بررسی احتمال فرار آب از سد مخزنی باغکل خوانسار در استان اصفهان کارشناسی ارشد 1394/06/28
امین عصاری بررسی تغییرات مکانی تراوایی و مدلسازی جریان آب زیرزمینی در یک آبخوان کارستی: مطالعه موردی، سد کارون 4 دکتری 1395/06/28
عاطفه اژدری بررسی هیدروژئولوژی و هیدروشیمی چشمه هیدروترمال گراب بهبهان کارشناسی ارشد 1390/11/15
محمدحسین عظیمی امکان سنجی تغذیه مصنوعی در مناطق کارستی با کمک روش¬های هیدروژئولوژیکی، مطالعه موردی: تاقدیس آغار کارشناسی ارشد 1398/06/30
نرجس باقری وانانی ارزیابی معیارهای تعیین توسعه کارست در آبخوان های کارستی چشمه شش پیروچشمه مشایخ کارشناسی ارشد 1400/06/31
قادر بازیاری حقیقی مطالعه غلظت نیترات در منابع آب محدوده سد سیمره، استان ایلام کارشناسی ارشد 1394/12/18
احمد بهروج پیلی مقایسه شرایط هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی جریان آب زیرزمینی در محیط کارستی تحت شیب هیدرولیکی کم و زیاد، محدوده سد سیمره، ایران دکتری 1397/09/18
حسین دیرنیک ارزیابی اثر بارندگی، رژیم تغدیه و اپی¬کارست بر هیدروگراف چشمه کارستی براساس مدلسازی مقیاس آزمایشگاهی دکتری
غزاله اقدام بررسی بحران آب زیرزمینی و برآورد تخلیه مجاز از دشت ذهاب ، کرمانشاه کارشناسی ارشد 1394/12/02
محمدجواد قرایت بررسی اثر گرادیان هیدرولیکی و الگوی شبکه مجاری بر روی نتایج آزمایش ردیابی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1393/10/28
فاطمه حسن زاده ابرقوئی مطالعه چشمه ها و آبخوان های کارستی محدوده سد رودبال داراب کارشناسی ارشد 1402/06/08
معصومه حسنی رفتار سنجی چشمه ها و چاه های مشاهده ای نسبت به تغییرات تراز آب مخزن سد سیمره کارشناسی ارشد 1396/05/16
مهدی همت پناه مدل سازی آبخوان آبرفتی دشت فسا به کمک شبکه های عصبی جهت پیش بینی سطح ایستابی کارشناسی ارشد 1391/06/29
مجید کمالی بررسی ناهمگنی و نشت به کمک آزمایشهای ردیابی: مطالعه موردی سد شمیل دکتری 1402/06/29
مسعود کریمی بررسی توسعه کارست در محدوده ساختگاه سد مارون 2، لوداب کارشناسی ارشد 1394/06/28
ثریا کریمی چم یوسفعلی بررسی مکانیسم گرمایش و مدل سازی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم سمنان دکتری 1396/09/20
سارا خوشه بررسی کمی وکیفی منابع آب دشت تشان- بهبهان کارشناسی ارشد 1393/10/29
فرشته کوشکی بررسی هیدروژئولوژیکی آبخوان کارستی در جناح راست سد سیمره با استفاده از آزمایش ردیابی رنگی کارشناسی ارشد 1395/06/28
حبیب اله مهدوی کیا بررسی مسیرخروج آب از پولژه دشت ارژن کارشناسی ارشد 1390/06/30
سپیده مالی رفتار سنجی آبخوانهای کارستی با استفاده از تحلیل رابطه بارش-دبی: مطالعه موردی چشمه های پیر غار و دیمه ، شهر کرد کارشناسی ارشد 1392/10/15
علی مهدی محمددوست ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت کابل در مقابل گسترش آلاینده ها کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهران مولودی بررسی منحنی غلظت – زمان در آب زیرزمینی با فرض تخلخل زمینه‌ای، درزه‌ای و مجرایی به کمک مدلهای تحلیلی کارشناسی ارشد 1396/05/16
بی بی رابعه متوسل برآورد هدایت هیدرولیکی به روش آنالیز فازی داده های لاگ حفاری، مطالعه موردی دشت بوشکان کارشناسی ارشد 1391/06/29
قباد نادری سیاه سیاهی مطالعه آب زمین شیمیایی فلزات سنگین و زمین دماسنجی در چشمه های هیدروترمال محور قروه-تکاب کارشناسی ارشد 1391/12/13
علی رضا نسیمی ارزیابی شاخص‏های خشکسالی و بررسی تطابق شدت خشکسالی با وضعیت منابع آب زیرزمینی در استان یزد کارشناسی ارشد 1390/11/12
سکینه نعمتی بررسی توزیع و زمین شیمی آلایند¬ه¬های آلی در آب و پساب¬های ورودی به رودخانه کارون در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1394/06/31
سیدمحمد نوری کزل ابادحصار بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان آهکی تیرگان، محدوده چشمه گرماب در شمال قوچان کارشناسی ارشد 1400/11/15
هادی استاد ارزیابی اثر الگوی مجاری کارستی بر هیدروگراف چاه های مشاهده ای و چشمه های کارستی با استفاده از مدل سازی عددی دکتری
احمد پرموز ارزیابی تاثیر شرایط زمین شناسی بر موقعیت و دبی چشمه های کارستی: مطالعه مقدماتی برخی از چشمه های کارستی استان فارس کارشناسی ارشد
محمدجواد قرایت ارزیابی منشأ شورابه های زیر زمینی در محدوده معدنی گلگهر با استفاده از روش های هیدروژئولوژیکی ، هیدرو شیمیایی و ایزوتوپی. دکتری 1400/05/05
حبیب سعادت بررسی بیلان هیدروژئولوژیکی تاقدیس انار کارشناسی ارشد 1392/07/10
محمدامین سلمه نژاد ارزیابی ارتباط بین مولفه های بیلان آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبگیرکویر دره انجیر، بافق کارشناسی ارشد
مصطفی سلیمی دارانی بررسی بیلان منابع آب در آبخوان های مجاور گسل برازجان با تأکید بر نقش گسل کارشناسی ارشد 1390/04/28
موسی سلمانی امکان سنجی تغذیه مصنوعی در آبخوان های آهکی بر اساس مطالعات هیدروژئولوژی کارست کارشناسی ارشد 1402/06/08
علیرضا سمیع پور ارزیابی پتانسیل منابع آب و تعیین حوضه آبگیر قنات داوران، استان کرمان کارشناسی ارشد
مهشید شمشیری بررسی تغییرات غلظت نیترات و مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در مخزن سد سیمره کارشناسی ارشد 1395/06/29
شریفه شریفی زمین شیمی و منشا فلوئور در منابع آب زبرزمینی مناطق آلوده شهرستان لامرد کارشناسی ارشد 1393/08/25
ملیحه شیرافکن نژادفسایی ارزیابی ساز و کار جریان تبادلی در آبخوانهای کارستی بر پایه رویکردهای مدلسازی مخزنی و توزیعی دکتری 1401/11/15
عاطفه شجاع بررسی اثر تغییرات بارندگی بر مشخصات هیدروگراف چشمه های کارستی کارشناسی ارشد 1390/04/13
پریسا سودمند انتخاب شاخص های مناسب جهت تقسیم بندی هیدروژئولوژیکی غارهای آهکی بر اساس نظریه گراف کارشناسی ارشد 1398/11/29
حکیمه تیموری زاده زمین شیمی فلزات سنگین در پسابهای ورودی و آب رودخانه کارون محدوده استان خوزستان کارشناسی ارشد 1394/06/22
خشایار یزدان پرست ارزیابی هیدروژئولوژیکی شبکه پایش کیفی آبهای زیرزمینی دشت اصفهان کارشناسی ارشد 1392/06/31
زهرا ضعیف تن گروه بندی شاخص های هندسی و شکل شناسی غارهای آهکی بر اساس تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA)با دیدگاه هیدروژئولوژیکی : منطقه زاگرس کارشناسی ارشد 1398/11/30
علی زائری مدلسازی شوری آب رودخانه در مقیاس حوضه آبریز و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم: مطالعه موردی رودخانه زهره دکتری
معصومه زارع تحلیل مشتق منحنی های غلظت – زمان آزمونهای ردیابی با هدف مطالعه آبخوانهای کارستی کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا زارع ارزیابی کیفیت شیمیایی آب وغلظت نیترات در قنات های محدوده قصرقمشه کارشناسی ارشد 1396/05/17
رضا راعی عزابادی برآورد سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل درختان تصمیم گیری ( مطالعه موردی آبخوان مروست استان یزد ) کارشناسی ارشد 1394/04/02
مریم عابدی ارزیابی کارایی مدل های تابع شواهد قطعی ( EBF) و رگرسیون لجستیک (LR) در پتانسیل یابی منابع آب مطالعه موردی محدوده مطالعاتی کازرون کارشناسی ارشد 1401/06/29
محمود عبیری فرد عوامل موثر بر روی حجم ذخیره دینامیکی آبخوان‌های کارستی دکتری 1401/06/31
فاطمه ابوطالبی جهرمی بررسی و شناسایی فلزات سنگین و هیدروکربن¬های آروماتیک چندحلقه¬ای (PAHs)، بیسفنول آ و میکروپلاستیک در محیط ¬رسوب و دو کفه ای های سواحل خلیج فارس، استان هرمزگان دکتری 1398/11/27
روح اله ادینه وند کاربرد هیدروژئولوژی، مدل سازی و ردیابی در ارزیابی پتانسیل فرار آب از سدهای کارستی مطالعه موردی: سد ابوالعباس، جنوب غرب ایران دکتری 1396/06/29
جلال اقامحمدی اقدم هیدرولوژی سازنده های گچ دار در جنوب ایران دکتری 1390/11/12
فوزیه اغنیایی بررسی منشأ فلوئور در منابع آب محدوده صحرای باغ، لارستان کارشناسی ارشد 1394/12/08
زهره ال منصور مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور کارشناسی ارشد 1393/11/28
شاهرخ اسعدپورسامانی بررسی هیدروژئولوژیکی سیستم آبخوان مطبق دشت کوهپایه سگزی و طراحی شبکه پایش کارشناسی ارشد 1399/06/31
نگار اشجار مطالعه آلودگی آب، رسوب و ماهیان تالاب فریدونکنار به ذرات میکروپلاستیک (MPs) و هیدروکربن¬های آروماتیک چند¬حلقه¬ای (PAHs)، استان مازندران دکتری 1401/11/15
پریسا عسگری مدیریت مصرف آب در دشت خانمیرزا با استفاده از مدل آب‌ زیرزمینی کارشناسی ارشد 1390/06/31
امین عصاری تعیین منشا شوری در پلانژ تاقدیس کارستی گر و برم فیروز کارشناسی ارشد 1390/06/31
ساره عزیزخانی مقایسه مدل های تحلیلی چشمه های آبخوان های سازند سخت به کمک منحنی فرود کارشناسی ارشد 1396/03/24
فاطمه بهمنی رابطه هیدروژئولوژیکی و مهاجرت آلاینده های دریاچه مهارلو در آبخوانهای مجاور آن کارشناسی ارشد 1388/06/31
زینب باورصاد شانکیان زمین¬شیمی و منشاء آلودگیهای ناشی از ترکیبات هیدروکربنی و پسابهای صنعتی و شهری رودخانه تمبی مسجدسلیمان کارشناسی ارشد 1388/06/30
احمد بهروج پیلی مطالعه هیدرولیکی جریان مجرایی چشمه کارستی دم اسب کارشناسی ارشد 1391/11/28
رضا دهبندی بررسی منشاء زمین شناختی و اثرات زیست محیطی فلوراید در خاک و منابع آب بهاباد(جنوب شرقی استان یزد)، زرند و کوهبنان(شمال استان کرمان) دکتری 1396/02/03
نجمی دهقانی بررسی تاثیر سیاست های مختلف بهره برداری بر کاهش بحران آبخوان دشت جم با استفاده از مدل ریاضی کارشناسی ارشد 1395/12/15
فاطمه ابراهیمی مطالعه توزیع و زیست دسترس پذیری عناصر بالقوه سمناک در رسوب تالاب گمیشان، استان گلستان کارشناسی ارشد 1401/11/12
محمود فلاحی علل هیدروژئولوژیکی آتش سوزی پیت در دشت قره باغ و روش های حل آن کارشناسی ارشد 1392/07/02
روح اله فتحی نژاددمیرچماقلو تحلیل ساختاری اثر شکستگی ها بر مورفولوژی کارست در محدوده تاریخی نقش رستم کارشناسی ارشد 1399/11/30
محمد حاجی کتابی : ارزیابی میزان آلودگی نیترات آب زیر زمینی و سطحی و تهیه نقشه خطر پذیری آلودگی دشت کامفیروز، استان فارس کارشناسی ارشد 1389/05/03
زهره حیدری خوزانی تهیه مدل ریاضی سفره آب زیرزمینی جنوب شرقی دریاچه مهارلو و کاربرد آن در مدیریت بهره برداری به منظور بهبود نسبی شوری آبخوان کارشناسی ارشد 1388/06/28
یزدان حیدری نقش بار آبی در تعیین واحد های هیدروژئولوژیکی آبخوان های لایه ای : هیدرواستراتیگرافی کارشناسی ارشد 1391/12/14
حمیدرضا حیدری سلوکلوئی بررسی جهت جریان آب زیرزمینی و توسعه کارست در جناح راست سد ششپیر ________________________________________ کارشناسی ارشد 1388/06/01
طاهره حیدری زاده توزیع مکانی آلاینده¬های فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در مخزن سد گتوند علیا، خوزستان کارشناسی ارشد 1395/11/17
مریم حسین غلامی بررسی کیفیت آب و آلاینده های مغذی در تالاب میقان استان مرکزی کارشناسی ارشد
لیدا جلالی بررسی منابع شوری و شبیه‌سازی لایه‌بندی شوری در مخزن سد گتوند علیا دکتری 1398/06/16
عطااله جودوی بررسی امکان به تعادل رساندن آب زیرزمینی دشت فیض آباد توسط تهیه مدل ریاضی آبخوان دشت کارشناسی ارشد 1388/06/01
نفیسه خدابخشلو بررسی اثرات پساب تصفیه خانه بر غلظت فلزات سنگین خاک و گیاه آبیاری شده با پساب در استان اصفهان کارشناسی ارشد 1390/05/25
پریسا کرپی ارزیابی و اصلاح شبکه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی موجود در دشت دزفول اندیمشک کارشناسی ارشد 1394/10/29
علی کوچک زاده تدوین معیارهای هیدرو شیمیایی و ایزوتوپی تشخیص منشاء های شوری آب در جنوب ایران کارشناسی ارشد 1392/12/18
راضیه مهدی زاده طبقه بندی گنبدهای نمکی معرف استان فارس و مکانیزم انتقال آب شور به آبخوانهای مجاور کارشناسی ارشد 1391/12/15
کلثوم محمودی اثر گنبدهای نمکی استان هرمزگان بر روی آبخوان های کارستی و آبرفتی مجاور کارشناسی ارشد 1390/06/31
یحیی محمودی نژاد منشاُ نیترات در چاه های اب آشامیدنی منطقه پاسارگاد کارشناسی ارشد 1390/11/15
علی مجد مطالعات هیدروژئولوژی و ردیابی سد مخزنی ابوالعباس-خوزستان کارشناسی ارشد 1390/06/28
فاطمه مالی بررسی اثرات آبگیری سد رودبال در دشت‌های داراب و گوزون، با روش‌های هیدروژئولوژیکی و آماری کارشناسی ارشد 1402/06/14
امیرحسین مشکین فام فرد بررسی منشاء آلودگی نیترات در آبخوان اسلام آباد ، ارسنجان کارشناسی ارشد
ابراهیم محمدی هیدرولوژی و پتانسیل فرسایش بادی دریاچه‌های طشک و بختگان کارشناسی ارشد 1399/06/31
هیوا محمدی مطالعه الگوی چین خوردگی وابسته به گسل در میدان های نفتی زاگرس براساس داده های زمین ریخت شناسی کارشناسی ارشد 1392/07/01
مسعود محمدی بررسی بحران آبهای زیرزمینی وروش های حل هیدروژئولوژی آبخوان دشت فسا کارشناسی ارشد 1390/06/31
احمد محمدی بررسی زیست دسترس پذیری فلزات سنگین در رسوبات تالاب فریدونکنار- مازندران کارشناسی ارشد 1401/11/15
زینب مختارزاده زمین شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه رودخانه کارون در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1393/07/27
سامان منفرد مقایسه و انتخاب توابع کواریانس تفکیک پذیر و تفکیک ناپذیر در میدان های تصادفی فضایی-زمانی کارشناسی ارشد 1391/02/31
سیدقاسم موسوی بررسی کیفیت ومیزان فلزات سنگین آب هایزیرزمینی و چشمه های گنبدنمکی دشت سروستان کارشناسی ارشد 1390/06/31
مریم مرادی تحلیل هیدروگراف چشمه کارستی ساسان کازرون در دوره های ترسالی وخشکسالی کارشناسی ارشد 1396/06/29
تهمینه مصدق شبیه سازی عددی اثر توسعه بهره برداری از آب زیرزمینی مخروطه افکنه رودخانه محمدآباد، استان گلستان کارشناسی ارشد 1391/06/29
مرتضی مظفری پارامترهای موثر بر فرار آب از سدهای کارستی ایران دکتری 1394/06/29
مرتضی مظفری توسعه کارست در محدوده سد دوستی کارشناسی ارشد 1387/06/31
محمد محمدپور بحران آب آب زیرزمینی در دشت ایج و علل آن کارشناسی ارشد
مصطفی نادری بررسی توسعه کارست و حریم هیدروژئولوژیکی تخت جمشید و نقش رستم کارشناسی ارشد 1389/06/01
حسین نجم الدینی بررسی تغییرات زمانی و مکانی فلزات سنگین در دریاچه مهارلو و یکی از آبخوان های مجاور کارشناسی ارشد 1390/06/28
علی نجم الدین مطالعه رابطه احتمالی شرایط زمین شناختی با ابتلا به سرطان مری در گنبد کاووس و اشلی برون استان گلستان کارشناسی ارشد 1389/12/22
صالح نصیری سیمکانی عوامل کنترل کننده توسعه کارست در زون راندگی زاگرس مرتفع دکتری
حجت اله ناصری کاربرد تئوری بازی ها برای دست یابی به تعادل پایدار در یک آبخوان بحرانی دکتری
محمدجواد نعمت الهی مطالعه زمین شیمی زیست محیطی و زیست دسترس پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج گواتر کارشناسی ارشد 1392/10/03
جواد نیکوزاده پتانسیل فرار آب از مخزن سد تنگ سرخ استان فارس کارشناسی ارشد 1394/05/19
مسعود اوستاد ارزیابی خطرات فرونشست و فروچاله در دشت ایج استان فارس کارشناسی ارشد 1397/06/31
اصغر پورمراد بررسی جهت جریان آب زیرزمینی و توسعه کارست در جناح راست سد ششپیر با استفاده از ماده رنگی رودامین کارشناسی ارشد 1390/11/15
مرضیه رئیسی ارزیابی قوانین بین المللی و تهیه دستورالعمل بهره برداری از آبخوان کارستی فرامرزی ایران کارشناسی ارشد 1394/12/16
مهدی رفعت بررسی گنبدهای نمکی استان فارس و اثرات آنها بر آلودگی و کیفیت آب آبخوانهای آبرفتی مجاور کارشناسی ارشد 1390/06/31
طیبه رمضانی مطالعه آلودگی فلزات سنگین در استان هرمزگان کارشناسی ارشد 1390/06/05
میثم رستگاری مهر زمین شیمی و توزیع فلزات سنگین و مواد آلی در خاک، غبار و آب باران شهرستان ماهشهر دکتری 1395/06/27
ابوالفضل رضائی بررسی هیدرولوژی و هیدروژئولوژی دریاچه کافتر (شادکام) کارشناسی ارشد 1389/05/03
ابوالفضل رضائی بررسی چگونگی انتقال آلاینده در سیستم آبخوان-آکیوتارد دکتری 1392/11/20
صادق صابری مهر بررسی توسعه کارست در جناح راست سد ششپیر با استفاده از ردیابی ماده رنگی اورانین کارشناسی ارشد 1389/06/30
اصغر صادقی زاده تحلیل عدم قطعیت در محاسبه بیلان آبخوان کارستی با روش های هیدروژئولوژیکی و شبیه‌سازی مونت‌ کارلو کارشناسی ارشد 1400/06/24
فوزیه سدهی روش های هیدروژئولوژی جلوگیری از شوری آبخوان دشت جناح - کمشک کارشناسی ارشد 1390/11/15
صدیقه سپردار بررسی اثر آلاینده های پساب تصفیه خانه شهر صدرا بر روی خاک مزارع و آب زیرزمینی کارشناسی ارشد 1394/12/11
محمد شریفی بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت امامزاده جعفر، کهگیلویه و بویر احمد کارشناسی ارشد 1388/06/01
ندا شریفی سلطانی برسی رابطه احتمالی شرایط زمین شناختی با ابتلا به سرطان مری در منطقه مراوه تپه کارشناسی ارشد 1390/05/03
بهروز شریف زاده بررسی فرایندهای تخریب کننده کیفیت آب زیرزمینی ساحلی به کمک پارامترهای هیدروشیمیایی در دشت آبدان – دیر کارشناسی ارشد 1388/06/01
سارا شیخ فخرالدینی زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در آب، پساب، رسوب، گیاه و ماهی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان دکتری 1398/04/23
جواد توانای راد هیدروژئولوژی آبخوان های کارستی محدوده سد کوهرنگ 3، استان چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد 1401/06/30
امیرمحمد توحیدی سعدالدین زمین¬شیمی و توزیع فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در آب و رسوب تالاب ناصری – استان خوزستان کارشناسی ارشد 1396/12/13
یاسمین وکیلی تاثیر گنبدهای نمکی حوزه آبریز مند بر کیفیت آب رودخانه مند کارشناسی ارشد 1397/06/27
مجید والی برنامه ریزی و مدیریت استفاده تلفیقی ازمنابع آبی دشت فیروزآباد کارشناسی ارشد 1393/10/29
زهرا وصالی طراحی شبکه پایش پالایشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/01
محمدعلی یاریان زمین شیمی و توزیع عمقی عناصر با تاکید بر جیوه در مغزه¬های رسوب دریایی - سواحل استان خوزستان دکتری
علی زائری بررسی اثر آلاینده های طبیعی و مصنوعی بر آبخوان کارستی تاقدیس نمک کارشناسی ارشد 1390/06/31
پرویز ذوالقدری پتانسیل فرونشست و ایجاد چاله های کارستی به روش هیدروژئولوژیکی در آبخوان دشت شیراز کارشناسی ارشد 1396/06/28
سارا اندايش گر بررسي آلودگي، منبع آزادسازي و خطر سلامتي هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي(PAH) در غبار خياباني کلانشهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/05/26
عباس فاريابي شبيه سازي جريان آب زيرزميني در محدوده معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزار Mine DW و طراحي سيستم زهكشي زير سطحي معدن کارشناسی ارشد 1400/06/27
زويا پيرويان بررسي ريزپلاستيک¬ها، فلزات بالقوه سمناک و هيدروکربن¬هاي آروماتيک چند حلقه¬اي در آبزيان و رسوبات سطحي رودخانه اروند کارشناسی ارشد 1400/06/31
معصومه سليماني ويژگي ساختاري جريان شکل‌پذير در سنگ‌هاي دگرگوني منطقه ساغند، ايران مرکزي دکتری 1400/04/20
محمد يزدان شناس ارزيابي آلودگي فلزات بالقوه سمناک، نيترات و فسفات در منابع آب در حوضه شهري ياسوج کارشناسی ارشد 1400/06/31
آرش برجسته مدلسازي عددي برخورد قاره اي در پهنه برشي اقليد، شمال خاوري کوهزاد زاگرس در ايران دکتری 1389/06/31
محمود عبیری فرد هيدروژئولوژي گنبد نمکي جهاني و اثر آن بر روي تغييرات زماني کمي وکيفي رودخانه فيروزآباد کارشناسی ارشد 1393/06/29
پونه افشاری مقدم زمين شيمي و زيست دسترس پذيري فلزات سنگين در خاک هاي صنعتي کلان‌شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/29
اعظم احمدی مطالعه عناصر بالقوه سمناک و ميکروپلاستيک ها در آبزيان(ماهي، ميگو و خرچنگ) حاشيه شمال غرب خليج فارس و ارزيابي خطر آنها براي سلامت کارشناسی ارشد 1398/08/19
فریده امینی بیرامی منشاء زمين شناختي بي هنجاريهاي گاز رادون در منطقه رامسر، استان مازندران دکتری 1399/05/26
الهام انصاری \tبررسي تاثير فعاليتهاي کشاورزي برکيفيت رودخانه کر کارشناسی ارشد 1393/12/19
مریم انصاری زمين شيمي زيست محيطي عناصر ريز مغذي و بالقوه سمي در گياهان خوراکي کلانشهر اصفهان (تا شعاع 50 کيلومتري) کارشناسی ارشد 1392/06/23
اشرف ارجمند تاثيرD50 خاک هاي درشت دانه بر عکس العمل سامانه نوار پليمري باربر U شکل (Upbs) دربرابر بيرون کشيدگي کارشناسی ارشد 1398/06/31
صادق بابانژاد رهيافت دور سنجي در بررسي خصوصيات تكتونوژئومورفيك گسل سروستان کارشناسی ارشد 1390/11/15
شیوا بدیعی توزيع و زيست‌دسترس‌پذيري عنصر آرسنيک در خاک هاي کربناتي و سبزيجات خوراکي مناطق آلوده شهرستان بيجار کارشناسی ارشد 1392/07/03
حجت اله بلاغی اینالو مطالعه پديده هاي پيش نشانگر مرتبط با زلزله ها کارشناسی ارشد 1391/11/07
نرگس بیرانوند طراحي سيستم زهکشي معدن شماره يک آهن گل گهر با استفاده از مدل رياضي جريان آب زيرزميني کارشناسی ارشد 1392/07/10
الهام بی کینه زمين شيمي زيست محيطي فلزات سنگين بالقوه سمناک در زهکش قره باغ، شهرک صنعتي شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/16
سارا دهداران زمين شيمي فلزات سنگين و ترکيبات آروماتيک چند حلقه اي درغبار خيابان شهر يزد کارشناسی ارشد 1395/10/21
فاطمه دهقانی بازنگري تاريخچه الگوي جريان آب هاي زير زميني در آبخوان بيضا : يک بررسي هيدروژِيولوژيکي و هيدرو شيميايي دکتری 1400/06/31
حسین دیرنیک هيدروژئولوژي، ژئومورفولوژي و پديده هاي ژئوتوريستي گنبد نمکي دشتي(کوه نمک) کارشناسی ارشد 1397/06/25
پوریا ابراهیمی زمين شيمي زيست محيطي و زيست دسترس پذيري فلزات سنگين در رسوبات ساحلي و دريايي خليج چابهار کارشناسی ارشد 1392/09/30
ناعمه فائضی هيد روژئولوژي وآسيب پذيري حوضه آبريز چشمه قلعه دختر کارشناسی ارشد 1394/12/18
سحر فولادی وندا زمين شيمي و زيست دسترس پذيري فلزات سنگين و هيدورکربن¬هاي آروماتيک چند حلقه¬اي(PAHs) در رسوبات ساحلي بندر امام خميني کارشناسی ارشد 1394/10/06
فاطمه قائدی بررسي¬هاي زمين¬شيميايي، ميانبار سيال و ايزوتوپ¬ پايدار گوگرد کانسار فلوريت- باريت پيناوند، استان اصفهان کارشناسی ارشد 1399/11/28
مصطفی قنادیان بررسي نقش سيستم هاي گسلي در الگوي دگرريختي حوضه زاگرس، فروبار دزفول شمالي دکتری 1395/12/04
علی قنواتی زمين شيمي, توزيع و اثرات سلامت فلزات سنگين در خاک هاي شهري و صنعتي شهرستان هاي عسلويه و کنگان کارشناسی ارشد 1397/06/31
ازاده قاسمی زمين شيمي فلزات سنگين و ترکيبات هيدروکربن آروماتيک چند حلقه اي (PAHs) در غبار خياباني شهر آبادان کارشناسی ارشد 1393/06/15
محمدرضا قاسم زاده بهينه سازي روابط تجربي تخمين آورد سالانه حوضه هاي آبريز فاقد آمار کارشناسی ارشد 1398/06/31
محبوبه غلامی ارزيابي پتانسيل اكتشافي مارنهاي سازند ميشان با استفاده از طيف نمائي مرئي - فروسرخ و تحليل داده هاي استر، مطالعه موردي مقطع تيپ سازند و جنوب كازرون کارشناسی ارشد 1390/03/08
حسین قلیزاده حسین ابادی بررسي ميزان تبادل آب هاي سطحي و زيرزميني با آناليز تحليلي و عددي زون گيرش کارشناسی ارشد 1391/09/19
فاطمه هاشمی بررسي آلودگي آرسنيک و مسيرهاي انتقال آن به دام هاي منطقه تکاب، استان آذربايجان غربي کارشناسی ارشد 1393/06/25
محمدرضا هاشمی کاربرد باقيماندهها در برآورد پارامترهاي مدلهاي خودبازگشتي متناوب با استفاده از توابع اسپلاين کارشناسی ارشد 1396/05/29
حمید رضا حیدری سلوکلویی ارزيابي قابليت روشهاي پاکسازي BETEX در آبخوان محدوده پالايشگاه شيراز دکتری 1395/11/30
حسین حیدری نژادقاسم ابادی بررسي ارتباط هيدروژئولوژيکي معدن گل گهر و کفه خيرآباد کارشناسی ارشد 1393/10/07
سیده رحیمه حسینی بکیانی اثر تغيير اقليم بر رفتار هيدروژئولوژيکي آبخوان شيراز کارشناسی ارشد 1396/06/28
هادی جعفری عظیم آبادی خصوصيات فيزيکوشيميايي سريهاي زماني آب برگشتي کشاورزي در يک منطقه نيمه خشک دکتری 1389/10/06
رضا جهانشاهی اثرات زيست محيطي معدن آهن گل گهر بر آب زير زميني اطراف دکتری 1392/08/14
مجتبی جمشیدی فروزنی بحران آب زيرزميني در آبخوان جهرم و روش هاي کاهش آن کارشناسی ارشد 1391/12/13
مجتبی جمشیدی بررسي تاثير لايه بندي حرارتي بر کيفيت آب مخزن سد ملاصدرا کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا جمشیدی بررسي تغيير اقليم و تاثير آن بر بحران آب در استان فارس کارشناسی ارشد 1395/12/01
عطااله جودوی مديريت منابع آب زيرزميني در شرايط عدم قطعيت دکتری 1394/03/20
صلاح الدین کامرانی مطالعه حريم کمي و کيفي چاه هاي آب شرب دشت آسپاس، استان فارس کارشناسی ارشد 1392/07/02
حسن کرمی بررسي تاثير D50خاک درشت دانه بر عکس العمل سامانه ژئوگريد کامپوزيت (AG)در برابر بيرون کشيدگي کارشناسی ارشد 1398/09/19
علیرضا کاوسی حیدری پارامترهاي کنترل کننده رفتار هيدروديناميکي آبخوان‌هاي کارستي دکتری 1394/04/07
بهنام کشاورزی زمين شناسي پزشکي و منشا ارسنيک در کمربند دگرگوني ماگمايي سنندج سيرجان شمالي دکتری 1390/08/22
شبنم محمدی زمين شيمي زيست محيطي عناصر ريز مغذي و بالقوه سمي در گياهان خوراکي و خاک کشاورزي شهرستان ماهشهر کارشناسی ارشد 1395/11/17
فرهاد محمدی سرواله نقش تغيير اقليم و بهره‎برداري بي‎رويه در ايجاد بحران آب در آبخوان کازرون و راهکارهاي احياي آن با مدلسازي رياضي کارشناسی ارشد 1398/11/30
مصطفی نادری اثر تغيير اقليم بر روي منابع آب زيرزميني جنوب مرکزي ايران دکتری 1394/02/20
آرش ندری مکانيسم هاي انتقال آب شور توليدي در سفره عميق کنگان دکتری 1392/06/24
حمیده نارکی زمين شيمي وپراکنش عناصربالقوه سمي ناشي ازکانه زايي طبيعي ومعدنکاري درمحيط خاک وگياه معدن آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1393/06/25
علیرضا نسیمی بررسي آبخوان کارستي با استفاده از روش‏هاي پمپاژ، رديابي و ژئوالکتريک، مطالعه موردي: سد سلمان فارسي دکتری 1395/06/29
اسماعیل نکویی قاچکانلو مطالعه سازوکار تاثير گنبدهاي نمکي بر آبخوانهاي مجاور کارشناسی ارشد 1392/12/20
کیمیا پاک طینت مطالعه آلودگي فلزات سنگين و آلاينده هاي کشاورزي در منابع آب پاياب حوضه آبريز رودخانه زاينده رود کارشناسی ارشد 1398/11/28
اسماعیل رحیمی مطالعه پارامترهاي دگرشکلي در گنبد گنايسي توتک،کمربند دگرگوني سنندج-سيرجان کارشناسی ارشد 1390/11/15
فاروق رحمن پور ساز و کار خيزش نمک هرمز در دياپيرهاي نمکي زاگرس، مطالعه ي موردي:دياپيرهاي نمکي پاسخند، فارياب و کِمِشک کارشناسی ارشد 1398/06/31
ادینه رنجبری ارزيابي تاثير کمي کاربري زمين بر رواناب رودخانه با مدلهاي تحليلي و عددي کارشناسی ارشد 1394/04/06
سیده گلستانه صالحی زيست¬دسترس¬پذيري و پراکنش فلزات سنگين در خاک و گياهان کانسار مس چاه فيروزه کارشناسی ارشد 1394/10/06
نسیم سلجوقی طراحي شبکه پايش کيفي حوضه آبريز حله در استان بوشهر کارشناسی ارشد 1394/12/01
نرجس سلمانی دهقی تعيين تغييرات زماني و مکاني عمق سطح آب زيرزميني در آبخوان شيبکوه با استفاده از شبکه ي عصبي مصنوعي کارشناسی ارشد 1392/07/10
نرجس سلمانی دهقی ارزيابي زماني–مکاني بارشهاي ماهواره محور مبتني بر مدلهاي خانواده PERSIANN در استان فارس، ايران دکتری 1399/11/07
بابک سامانی استرين نهايي و هندسه جريان دگرشکلي در کمربند دگرگوني فشاربالا-دما پايين سنندج-سيرجان دکتری 1389/09/07
فروزان سرطاوی مطالعه بيلان درياچه پريشان و بررسي علل خشک شدن آن کارشناسی ارشد 1392/12/17
افسانه سراج بررسي اثرات آلودگي زمين زاد آرسنيک بر سلامت دامهاي روستاهاي آلوده شهرستان بيجار (ابراهيم آباد و بابانظر)، استان کردستان کارشناسی ارشد 1392/10/07
رضا شریفی زمين شيمي زيست محيطي نابهنجاريهاي عنصري ناشي از کانه زايي و چشمه هاي تراورتن ساز در حوضه آبريز رودخانه ساروق، تکاب، آذربايجان غربي دکتری 1393/05/30
نغمه سلطانی زمين شناسي پزشکي و اثرات زيست محيطي معدن کاري و فرآوري در معدن آهن گل گهر سيرجان دکتری 1396/01/27
مهدی تاج ابادی فرآيندهاي کنترل کننده افزايش شوري آب زيرزميني در آبخوان هاي مجاور درياچه مهارلو دکتری 1396/03/23
طاهره توکل خرنجانی زمين شيمي فلزات سنگين و ترکيبات آروماتيک چندحلقه اي(PAH) در غبار خيابان کلان شهر اصفهان(شعاع 50 کيلومتري) کارشناسی ارشد 1392/06/23
زهرا تذروی زمين شيمي فلزات سنگين و هيدرو کربن هاي آروماتيک چند حلقه اي در غبار خياباني کلان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
خدیجه ولیدابادی کاني شناسي، زمين شناسي و بارزسازي ماهواره اي رخنمون هاي زئوليت جنوب شرق سمنان دکتری 1398/06/31
سید ولی وخشوری بررسي پتانسيل زمين لغزش در سيستم اطلاعات جغرافيايي: مطالعه موردي حوزه آبخيز گرگان کارشناسی ارشد 1392/12/17
سجاد یاری سرنوشت آب‌هاي شور و کاهش شوري به روش‌هاي هيدروژئولوژيکي در حوضه آبگير رودخانه مند کارشناسی ارشد 1395/10/25
فاطمه زارعی بررسي ميکر پلاستيک ها در ذرات غبار داخلي مدارس کلان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/10/28
مهدی ژولیده استوار ارزيابي اهميت متغيرهاي موثر بر لرزه خيزي ايران کارشناسی ارشد 1399/11/30
مهدی زارعی هيدروژئولوژي گنبدهاي نمکي جنوب ايران دکتری 1389/10/13
صالح نصیری سیمکانی مديريت يکپارچه منابع آبي حوضه آبريز رودخانه کر کارشناسی ارشد 1398/06/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آلودگی آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271821 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
آبشناسی پیشرفته 110242781 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1402/04/06 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
کاربرد زمین آمار در هیدروژئولوژی 110271681 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
آب زمین شناسی کاربردی 110242091 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1700) 1402/03/28 (1500 - 1700) ترم دوم 1401
زمین شناسی مهندسی 110231441 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1700 الی 1900) 1402/03/30 (1500 - 1700) ترم دوم 1401
آزمایشگاه آب شناسی کارست 110243011 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
آزمایشگاه هیدرولیک آبهای زیرزمینی 110242671 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0900 الی 1000) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
ردیابها 110241861 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1402/04/03 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
آب زمین شناسی پیشرفته 110242731 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (1100 - 1300) ترم اول 1400
آب زمین شناسی کارست پیشرفته 110271731 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1400
اب زمین شیمی زیست محیطی 110271651 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1400
جریان در محیط متخلخل 110271761 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
ردیابها 110241861 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/26 (1100 - 1300) ترم اول 1400
آلودگی آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271821 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آب زمین شناسی کاربردی 110242091 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/07 (1500 - 1700) ترم دوم 1399
زمین شناسی مهندسی 110231441 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1800 الی 2000) 1400/04/15 (1500 - 1700) ترم دوم 1399
آب شناسی کارست 110242771 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1230) 1400/04/17 (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آب زمین شناسی پیشرفته 110242731 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1700) 1399/10/25 (1100 - 1300) ترم اول 1399
آب زمین شناسی کارست پیشرفته 110271731 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
اب زمین شیمی زیست محیطی 110271651 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2