اعضای هیات علمی

ضرغام محمدی

ضرغام محمدی

ضرغام محمدی    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هاطرح های بنیادی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا جمشیدی پهنه بندی مکانی-زمانی بارندگی در ایران با استفاده از آمار دراز-مدت بارش زمینی و ماهواره ای دکتری
معین بابایی بررسی ارتباط بین تغییرات زمانی سطح آب و هدایت الکتریکی در آبخوان های حوضه ی آبریز مُند کارشناسی ارشد 1396/05/17
بهنام عباس نژاد زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در خاک های شهری، خاک های صنعتی و غبار خیابان کلان شهر کرمان دکتری 1397/12/21
مجتبی عادلی کالیبره کردن روش SCS در برآورد رواناب در حوضه آبریز پسکوهک کارشناسی ارشد 1391/11/30
مجتبی عادلی مدلسازی جریان آب زیرزمینی و بررسی اثرات زیست محیطی: معدن مس میدوک دکتری 1400/06/31
مریم اکبری بررسی تنش آبی در منابع آب دشت ایذه، خوزستان کارشناسی ارشد 1401/11/09
مرتضی آخوندی مهریزی بررسی توسعه تخلخل با استفاده از روش شبیه سازی زمین آمار کارشناسی ارشد 1390/04/11
حسین عالم حبیب ابادی بررسی منشا آب در هفت برم کارشناسی ارشد 1392/12/19
حسین الماسی بررسی احتمال فرار آب از سد مخزنی باغکل خوانسار در استان اصفهان کارشناسی ارشد 1394/06/28
امین عصاری بررسی تغییرات مکانی تراوایی و مدلسازی جریان آب زیرزمینی در یک آبخوان کارستی: مطالعه موردی، سد کارون 4 دکتری 1395/06/28
عاطفه اژدری بررسی هیدروژئولوژی و هیدروشیمی چشمه هیدروترمال گراب بهبهان کارشناسی ارشد 1390/11/15
محمدحسین عظیمی امکان سنجی تغذیه مصنوعی در مناطق کارستی با کمک روش¬های هیدروژئولوژیکی، مطالعه موردی: تاقدیس آغار کارشناسی ارشد 1398/06/30
نرجس باقری وانانی ارزیابی معیارهای تعیین توسعه کارست در آبخوان های کارستی چشمه شش پیروچشمه مشایخ کارشناسی ارشد 1400/06/31
قادر بازیاری حقیقی مطالعه غلظت نیترات در منابع آب محدوده سد سیمره، استان ایلام کارشناسی ارشد 1394/12/18
احمد بهروج پیلی مقایسه شرایط هیدروژئولوژیکی و هیدروشیمیایی جریان آب زیرزمینی در محیط کارستی تحت شیب هیدرولیکی کم و زیاد، محدوده سد سیمره، ایران دکتری 1397/09/18
غزاله اقدام بررسی بحران آب زیرزمینی و برآورد تخلیه مجاز از دشت ذهاب ، کرمانشاه کارشناسی ارشد 1394/12/02
محمدجواد قرایت بررسی اثر گرادیان هیدرولیکی و الگوی شبکه مجاری بر روی نتایج آزمایش ردیابی در مقیاس آزمایشگاهی کارشناسی ارشد 1393/10/28
معصومه حسنی رفتار سنجی چشمه ها و چاه های مشاهده ای نسبت به تغییرات تراز آب مخزن سد سیمره کارشناسی ارشد 1396/05/16
مهدی همت پناه مدل سازی آبخوان آبرفتی دشت فسا به کمک شبکه های عصبی جهت پیش بینی سطح ایستابی کارشناسی ارشد 1391/06/29
مجید کمالی بررسی ناهمگنی و نشت به کمک آزمایشهای ردیابی و توموگرافی هیدرولیکی: مطالعه موردی سد شمیل دکتری 1401/06/30
مسعود کریمی بررسی توسعه کارست در محدوده ساختگاه سد مارون 2، لوداب کارشناسی ارشد 1394/06/28
ثریا کریمی چم یوسفعلی بررسی مکانیسم گرمایش و مدل سازی هیدروژئوشیمیایی چشمه های آبگرم سمنان دکتری 1396/09/20
سارا خوشه بررسی کمی وکیفی منابع آب دشت تشان- بهبهان کارشناسی ارشد 1393/10/29
فرشته کوشکی بررسی هیدروژئولوژیکی آبخوان کارستی در جناح راست سد سیمره با استفاده از آزمایش ردیابی رنگی کارشناسی ارشد 1395/06/28
حبیب اله مهدوی کیا بررسی مسیرخروج آب از پولژه دشت ارژن کارشناسی ارشد 1390/06/30
سپیده مالی رفتار سنجی آبخوانهای کارستی با استفاده از تحلیل رابطه بارش-دبی: مطالعه موردی چشمه های پیر غار و دیمه ، شهر کرد کارشناسی ارشد 1392/10/15
علی مهدی محمددوست ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دشت کابل در مقابل گسترش آلاینده ها کارشناسی ارشد 1400/06/31
مهران مولودی بررسی منحنی غلظت – زمان در آب زیرزمینی با فرض تخلخل زمینه‌ای، درزه‌ای و مجرایی به کمک مدلهای تحلیلی کارشناسی ارشد 1396/05/16
بی بی رابعه متوسل برآورد هدایت هیدرولیکی به روش آنالیز فازی داده های لاگ حفاری، مطالعه موردی دشت بوشکان کارشناسی ارشد 1391/06/29
قباد نادری سیاه سیاهی مطالعه آب زمین شیمیایی فلزات سنگین و زمین دماسنجی در چشمه های هیدروترمال محور قروه-تکاب کارشناسی ارشد 1391/12/13
علی رضا نسیمی ارزیابی شاخص‏های خشکسالی و بررسی تطابق شدت خشکسالی با وضعیت منابع آب زیرزمینی در استان یزد کارشناسی ارشد 1390/11/12
سکینه نعمتی بررسی توزیع و زمین شیمی آلایند¬ه¬های آلی در آب و پساب¬های ورودی به رودخانه کارون در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1394/06/31
سیدمحمد نوری کزل ابادحصار بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی آبخوان آهکی تیرگان، محدوده چشمه گرماب در شمال قوچان کارشناسی ارشد 1400/11/15
هادی استاد ارزیابی اثر الگوی مجاری کارستی بر هیدروگراف چاه های مشاهده ای و چشمه های کارستی با استفاده از مدل سازی عددی دکتری
محمدجواد قرایت ارزیابی منشأ شورابه های زیر زمینی در محدوده معدنی گلگهر با استفاده از روش های هیدروژئولوژیکی ، هیدرو شیمیایی و ایزوتوپی. دکتری 1400/05/05
حبیب سعادت بررسی بیلان هیدروژئولوژیکی تاقدیس انار کارشناسی ارشد 1392/07/10
محمدامین سلمه نژاد ارزیابی ارتباط بین مولفه های بیلان آب سطحی و زیرزمینی در حوضه آبگیرکویر دره انجیر، بافق کارشناسی ارشد
مصطفی سلیمی دارانی بررسی بیلان منابع آب در آبخوان های مجاور گسل برازجان با تأکید بر نقش گسل کارشناسی ارشد 1390/04/28
موسی سلمانی امکان سنجی تغذیه مصنوعی در آبخوان های آهکی بر اساس مطالعات هیدروژئولوژی کارست کارشناسی ارشد
علیرضا سمیع پور ارزیابی پتانسیل منابع آب و تعیین حوضه آبگیر قنات داوران، استان کرمان کارشناسی ارشد
مهشید شمشیری بررسی تغییرات غلظت نیترات و مقادیر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب در مخزن سد سیمره کارشناسی ارشد 1395/06/29
شریفه شریفی زمین شیمی و منشا فلوئور در منابع آب زبرزمینی مناطق آلوده شهرستان لامرد کارشناسی ارشد 1393/08/25
ملیحه شیرافکن نژادفسایی ارزیابی ساز و کار جریان تبادلی در آبخوانهای کارستی بر پایه رویکردهای مدلسازی مخزنی و توزیعی دکتری 1401/11/30
عاطفه شجاع بررسی اثر تغییرات بارندگی بر مشخصات هیدروگراف چشمه های کارستی کارشناسی ارشد 1390/04/13
پریسا سودمند انتخاب شاخص های مناسب جهت تقسیم بندی هیدروژئولوژیکی غارهای آهکی بر اساس نظریه گراف کارشناسی ارشد 1398/11/29
حکیمه تیموری زاده زمین شیمی فلزات سنگین در پسابهای ورودی و آب رودخانه کارون محدوده استان خوزستان کارشناسی ارشد 1394/06/22
خشایار یزدان پرست ارزیابی هیدروژئولوژیکی شبکه پایش کیفی آبهای زیرزمینی دشت اصفهان کارشناسی ارشد 1392/06/31
زهرا ضعیف تن گروه بندی شاخص های هندسی و شکل شناسی غارهای آهکی بر اساس تحلیل مولفه‌های اصلی(PCA)با دیدگاه هیدروژئولوژیکی : منطقه زاگرس کارشناسی ارشد 1398/11/30
علی زائری مدلسازی شوری آب رودخانه در مقیاس حوضه آبریز و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم: مطالعه موردی رودخانه زهره دکتری
معصومه زارع تحلیل مشتق منحنی های غلظت – زمان آزمونهای ردیابی با هدف مطالعه آبخوانهای کارستی کارشناسی ارشد 1400/06/31
زهرا زارع ارزیابی کیفیت شیمیایی آب وغلظت نیترات در قنات های محدوده قصرقمشه کارشناسی ارشد 1396/05/17
رضا راعی عزابادی برآورد سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل درختان تصمیم گیری ( مطالعه موردی آبخوان مروست استان یزد ) کارشناسی ارشد 1394/04/02
مریم عابدی ارزیابی کارایی مدل های تابع شواهد قطعی ( EBF) و رگرسیون لجستیک (LR) در پتانسیل یابی منابع آب مطالعه موردی محدوده مطالعاتی کازرون کارشناسی ارشد 1401/06/29
محمود عبیری فرد عوامل موثر بر روی حجم ذخیره دینامیکی آبخوان‌های کارستی دکتری 1401/06/31
فاطمه ابوطالبی جهرمی بررسی و شناسایی فلزات سنگین و هیدروکربن¬های آروماتیک چندحلقه¬ای (PAHs)، بیسفنول آ و میکروپلاستیک در محیط ¬رسوب و دو کفه ای های سواحل خلیج فارس، استان هرمزگان دکتری 1398/11/27
روح اله ادینه وند کاربرد هیدروژئولوژی، مدل سازی و ردیابی در ارزیابی پتانسیل فرار آب از سدهای کارستی مطالعه موردی: سد ابوالعباس، جنوب غرب ایران دکتری 1396/06/29
جلال اقامحمدی اقدم هیدرولوژی سازنده های گچ دار در جنوب ایران دکتری 1390/11/12
فوزیه اغنیایی بررسی منشأ فلوئور در منابع آب محدوده صحرای باغ، لارستان کارشناسی ارشد 1394/12/08
زهره ال منصور مطالعه تاثیر گنبد نمکی کرسیا داراب بر منابع آبی مجاور کارشناسی ارشد 1393/11/28
شاهرخ اسعدپورسامانی بررسی هیدروژئولوژیکی سیستم آبخوان مطبق دشت کوهپایه سگزی و طراحی شبکه پایش کارشناسی ارشد 1399/06/31
نگار اشجار مطالعه آلودگی آب، رسوب و ماهیان تالاب فریدونکنار به ذرات میکروپلاستیک (MPs) و هیدروکربن¬های آروماتیک چند¬حلقه¬ای (PAHs)، استان مازندران دکتری 1401/11/23
پریسا عسگری مدیریت مصرف آب در دشت خانمیرزا با استفاده از مدل آب‌ زیرزمینی کارشناسی ارشد 1390/06/31
امین عصاری تعیین منشا شوری در پلانژ تاقدیس کارستی گر و برم فیروز کارشناسی ارشد 1390/06/31
ساره عزیزخانی مقایسه مدل های تحلیلی چشمه های آبخوان های سازند سخت به کمک منحنی فرود کارشناسی ارشد 1396/03/24
فاطمه بهمنی رابطه هیدروژئولوژیکی و مهاجرت آلاینده های دریاچه مهارلو در آبخوانهای مجاور آن کارشناسی ارشد 1388/06/31
زینب باورصاد شانکیان زمین¬شیمی و منشاء آلودگیهای ناشی از ترکیبات هیدروکربنی و پسابهای صنعتی و شهری رودخانه تمبی مسجدسلیمان کارشناسی ارشد 1388/06/30
احمد بهروج پیلی مطالعه هیدرولیکی جریان مجرایی چشمه کارستی دم اسب کارشناسی ارشد 1391/11/28
رضا دهبندی بررسی منشاء زمین شناختی و اثرات زیست محیطی فلوراید در خاک و منابع آب بهاباد(جنوب شرقی استان یزد)، زرند و کوهبنان(شمال استان کرمان) دکتری 1396/02/03
نجمی دهقانی بررسی تاثیر سیاست های مختلف بهره برداری بر کاهش بحران آبخوان دشت جم با استفاده از مدل ریاضی کارشناسی ارشد 1395/12/15
فاطمه ابراهیمی مطالعه توزیع و زیست دسترس پذیری عناصر بالقوه سمناک در رسوب تالاب گمیشان، استان گلستان کارشناسی ارشد 1401/11/12
محمود فلاحی علل هیدروژئولوژیکی آتش سوزی پیت در دشت قره باغ و روش های حل آن کارشناسی ارشد 1392/07/02
روح اله فتحی نژاددمیرچماقلو تحلیل ساختاری اثر شکستگی ها بر مورفولوژی کارست در محدوده تاریخی نقش رستم کارشناسی ارشد 1399/11/30
محمد حاجی کتابی : ارزیابی میزان آلودگی نیترات آب زیر زمینی و سطحی و تهیه نقشه خطر پذیری آلودگی دشت کامفیروز، استان فارس کارشناسی ارشد 1389/05/03
زهره حیدری خوزانی تهیه مدل ریاضی سفره آب زیرزمینی جنوب شرقی دریاچه مهارلو و کاربرد آن در مدیریت بهره برداری به منظور بهبود نسبی شوری آبخوان کارشناسی ارشد 1388/06/28
یزدان حیدری نقش بار آبی در تعیین واحد های هیدروژئولوژیکی آبخوان های لایه ای : هیدرواستراتیگرافی کارشناسی ارشد 1391/12/14
حمیدرضا حیدری سلوکلوئی بررسی جهت جریان آب زیرزمینی و توسعه کارست در جناح راست سد ششپیر ________________________________________ کارشناسی ارشد 1388/06/01
طاهره حیدری زاده توزیع مکانی آلاینده¬های فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در مخزن سد گتوند علیا، خوزستان کارشناسی ارشد 1395/11/17
لیدا جلالی بررسی منابع شوری و شبیه‌سازی لایه‌بندی شوری در مخزن سد گتوند علیا دکتری 1398/06/16
عطااله جودوی بررسی امکان به تعادل رساندن آب زیرزمینی دشت فیض آباد توسط تهیه مدل ریاضی آبخوان دشت کارشناسی ارشد 1388/06/01
نفیسه خدابخشلو بررسی اثرات پساب تصفیه خانه بر غلظت فلزات سنگین خاک و گیاه آبیاری شده با پساب در استان اصفهان کارشناسی ارشد 1390/05/25
پریسا کرپی ارزیابی و اصلاح شبکه پایش کیفی منابع آب زیرزمینی موجود در دشت دزفول اندیمشک کارشناسی ارشد 1394/10/29
علی کوچک زاده تدوین معیارهای هیدرو شیمیایی و ایزوتوپی تشخیص منشاء های شوری آب در جنوب ایران کارشناسی ارشد 1392/12/18
راضیه مهدی زاده طبقه بندی گنبدهای نمکی معرف استان فارس و مکانیزم انتقال آب شور به آبخوانهای مجاور کارشناسی ارشد 1391/12/15
کلثوم محمودی اثر گنبدهای نمکی استان هرمزگان بر روی آبخوان های کارستی و آبرفتی مجاور کارشناسی ارشد 1390/06/31
یحیی محمودی نژاد منشاُ نیترات در چاه های اب آشامیدنی منطقه پاسارگاد کارشناسی ارشد 1390/11/15
علی مجد مطالعات هیدروژئولوژی و ردیابی سد مخزنی ابوالعباس-خوزستان کارشناسی ارشد 1390/06/28
امیرحسین مشکین فام فرد بررسی منشاء آلودگی نیترات در آبخوان اسلام آباد ، ارسنجان کارشناسی ارشد
ابراهیم محمدی هیدرولوژی و پتانسیل فرسایش بادی دریاچه‌های طشک و بختگان کارشناسی ارشد 1399/06/31
هیوا محمدی مطالعه الگوی چین خوردگی وابسته به گسل در میدان های نفتی زاگرس براساس داده های زمین ریخت شناسی کارشناسی ارشد 1392/07/01
مسعود محمدی بررسی بحران آبهای زیرزمینی وروش های حل هیدروژئولوژی آبخوان دشت فسا کارشناسی ارشد 1390/06/31
احمد محمدی بررسی زیست دسترس پذیری فلزات سنگین در رسوبات تالاب فریدونکنار- مازندران کارشناسی ارشد 1401/11/25
زینب مختارزاده زمین شیمی فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چندحلقه‌ای رسوبات حوضه رودخانه کارون در استان خوزستان کارشناسی ارشد 1393/07/27
سامان منفرد مقایسه و انتخاب توابع کواریانس تفکیک پذیر و تفکیک ناپذیر در میدان های تصادفی فضایی-زمانی کارشناسی ارشد 1391/02/31
سیدقاسم موسوی بررسی کیفیت ومیزان فلزات سنگین آب هایزیرزمینی و چشمه های گنبدنمکی دشت سروستان کارشناسی ارشد 1390/06/31
مریم مرادی تحلیل هیدروگراف چشمه کارستی ساسان کازرون در دوره های ترسالی وخشکسالی کارشناسی ارشد 1396/06/29
تهمینه مصدق شبیه سازی عددی اثر توسعه بهره برداری از آب زیرزمینی مخروطه افکنه رودخانه محمدآباد، استان گلستان کارشناسی ارشد 1391/06/29
مرتضی مظفری پارامترهای موثر بر فرار آب از سدهای کارستی ایران دکتری 1394/06/29
مرتضی مظفری توسعه کارست در محدوده سد دوستی کارشناسی ارشد 1387/06/31
محمد محمدپور بحران آب آب زیرزمینی در دشت ایج و علل آن کارشناسی ارشد
مصطفی نادری بررسی توسعه کارست و حریم هیدروژئولوژیکی تخت جمشید و نقش رستم کارشناسی ارشد 1389/06/01
حسین نجم الدینی بررسی تغییرات زمانی و مکانی فلزات سنگین در دریاچه مهارلو و یکی از آبخوان های مجاور کارشناسی ارشد 1390/06/28
علی نجم الدین مطالعه رابطه احتمالی شرایط زمین شناختی با ابتلا به سرطان مری در گنبد کاووس و اشلی برون استان گلستان کارشناسی ارشد 1389/12/22
حجت اله ناصری کاربرد تئوری بازی ها برای دست یابی به تعادل پایدار در یک آبخوان بحرانی دکتری
محمدجواد نعمت الهی مطالعه زمین شیمی زیست محیطی و زیست دسترس پذیری فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی خلیج گواتر کارشناسی ارشد 1392/10/03
جواد نیکوزاده پتانسیل فرار آب از مخزن سد تنگ سرخ استان فارس کارشناسی ارشد 1394/05/19
مسعود اوستاد ارزیابی خطرات فرونشست و فروچاله در دشت ایج استان فارس کارشناسی ارشد 1397/06/31
اصغر پورمراد بررسی جهت جریان آب زیرزمینی و توسعه کارست در جناح راست سد ششپیر با استفاده از ماده رنگی رودامین کارشناسی ارشد 1390/11/15
مرضیه رئیسی ارزیابی قوانین بین المللی و تهیه دستورالعمل بهره برداری از آبخوان کارستی فرامرزی ایران کارشناسی ارشد 1394/12/16
مهدی رفعت بررسی گنبدهای نمکی استان فارس و اثرات آنها بر آلودگی و کیفیت آب آبخوانهای آبرفتی مجاور کارشناسی ارشد 1390/06/31
طیبه رمضانی مطالعه آلودگی فلزات سنگین در استان هرمزگان کارشناسی ارشد 1390/06/05
میثم رستگاری مهر زمین شیمی و توزیع فلزات سنگین و مواد آلی در خاک، غبار و آب باران شهرستان ماهشهر دکتری 1395/06/27
ابوالفضل رضائی بررسی هیدرولوژی و هیدروژئولوژی دریاچه کافتر (شادکام) کارشناسی ارشد 1389/05/03
ابوالفضل رضائی بررسی چگونگی انتقال آلاینده در سیستم آبخوان-آکیوتارد دکتری 1392/11/20
صادق صابری مهر بررسی توسعه کارست در جناح راست سد ششپیر با استفاده از ردیابی ماده رنگی اورانین کارشناسی ارشد 1389/06/30
اصغر صادقی زاده تحلیل عدم قطعیت در محاسبه بیلان آبخوان کارستی با روش های هیدروژئولوژیکی و شبیه‌سازی مونت‌ کارلو کارشناسی ارشد 1400/06/24
فوزیه سدهی روش های هیدروژئولوژی جلوگیری از شوری آبخوان دشت جناح - کمشک کارشناسی ارشد 1390/11/15
صدیقه سپردار بررسی اثر آلاینده های پساب تصفیه خانه شهر صدرا بر روی خاک مزارع و آب زیرزمینی کارشناسی ارشد 1394/12/11
محمد شریفی بررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت امامزاده جعفر، کهگیلویه و بویر احمد کارشناسی ارشد 1388/06/01
ندا شریفی سلطانی برسی رابطه احتمالی شرایط زمین شناختی با ابتلا به سرطان مری در منطقه مراوه تپه کارشناسی ارشد 1390/05/03
بهروز شریف زاده بررسی فرایندهای تخریب کننده کیفیت آب زیرزمینی ساحلی به کمک پارامترهای هیدروشیمیایی در دشت آبدان – دیر کارشناسی ارشد 1388/06/01
سارا شیخ فخرالدینی زمین شیمی زیست محیطی فلزات سنگین و ترکیبات آروماتیک چندحلقه ای (PAHs) در آب، پساب، رسوب، گیاه و ماهی تالاب هورالعظیم، استان خوزستان دکتری 1398/04/23
جواد توانای راد هیدروژئولوژی آبخوان های کارستی محدوده سد کوهرنگ 3، استان چهارمحال و بختیاری کارشناسی ارشد 1401/06/30
امیرمحمد توحیدی سعدالدین زمین¬شیمی و توزیع فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در آب و رسوب تالاب ناصری – استان خوزستان کارشناسی ارشد 1396/12/13
یاسمین وکیلی تاثیر گنبدهای نمکی حوزه آبریز مند بر کیفیت آب رودخانه مند کارشناسی ارشد 1397/06/27
مجید والی برنامه ریزی و مدیریت استفاده تلفیقی ازمنابع آبی دشت فیروزآباد کارشناسی ارشد 1393/10/29
زهرا وصالی طراحی شبکه پایش پالایشگاه شیراز کارشناسی ارشد 1391/07/01
علی زائری بررسی اثر آلاینده های طبیعی و مصنوعی بر آبخوان کارستی تاقدیس نمک کارشناسی ارشد 1390/06/31
پرویز ذوالقدری پتانسیل فرونشست و ایجاد چاله های کارستی به روش هیدروژئولوژیکی در آبخوان دشت شیراز کارشناسی ارشد 1396/06/28
سارا اندايش گر بررسي آلودگي، منبع آزادسازي و خطر سلامتي هيدروکربن هاي آروماتيک چند حلقه اي(PAH) در غبار خياباني کلانشهر شيراز کارشناسی ارشد 1400/05/26
عباس فاريابي شبيه سازي جريان آب زيرزميني در محدوده معدن مس سرچشمه با استفاده از نرم افزار Mine DW و طراحي سيستم زهكشي زير سطحي معدن کارشناسی ارشد 1400/06/27
زويا پيرويان بررسي ريزپلاستيک¬ها، فلزات بالقوه سمناک و هيدروکربن¬هاي آروماتيک چند حلقه¬اي در آبزيان و رسوبات سطحي رودخانه اروند کارشناسی ارشد 1400/06/31
معصومه سليماني ويژگي ساختاري جريان شکل‌پذير در سنگ‌هاي دگرگوني منطقه ساغند، ايران مرکزي دکتری 1400/04/20
محمد يزدان شناس ارزيابي آلودگي فلزات بالقوه سمناک، نيترات و فسفات در منابع آب در حوضه شهري ياسوج کارشناسی ارشد 1400/06/31
آرش برجسته مدلسازي عددي برخورد قاره اي در پهنه برشي اقليد، شمال خاوري کوهزاد زاگرس در ايران دکتری 1389/06/31
محمود عبیری فرد هيدروژئولوژي گنبد نمکي جهاني و اثر آن بر روي تغييرات زماني کمي وکيفي رودخانه فيروزآباد کارشناسی ارشد 1393/06/29
پونه افشاری مقدم زمين شيمي و زيست دسترس پذيري فلزات سنگين در خاک هاي صنعتي کلان‌شهر اهواز کارشناسی ارشد 1394/06/29
اعظم احمدی مطالعه عناصر بالقوه سمناک و ميکروپلاستيک ها در آبزيان(ماهي، ميگو و خرچنگ) حاشيه شمال غرب خليج فارس و ارزيابي خطر آنها براي سلامت کارشناسی ارشد 1398/08/19
فریده امینی بیرامی منشاء زمين شناختي بي هنجاريهاي گاز رادون در منطقه رامسر، استان مازندران دکتری 1399/05/26
الهام انصاری \tبررسي تاثير فعاليتهاي کشاورزي برکيفيت رودخانه کر کارشناسی ارشد 1393/12/19
مریم انصاری زمين شيمي زيست محيطي عناصر ريز مغذي و بالقوه سمي در گياهان خوراکي کلانشهر اصفهان (تا شعاع 50 کيلومتري) کارشناسی ارشد 1392/06/23
اشرف ارجمند تاثيرD50 خاک هاي درشت دانه بر عکس العمل سامانه نوار پليمري باربر U شکل (Upbs) دربرابر بيرون کشيدگي کارشناسی ارشد 1398/06/31
صادق بابانژاد رهيافت دور سنجي در بررسي خصوصيات تكتونوژئومورفيك گسل سروستان کارشناسی ارشد 1390/11/15
شیوا بدیعی توزيع و زيست‌دسترس‌پذيري عنصر آرسنيک در خاک هاي کربناتي و سبزيجات خوراکي مناطق آلوده شهرستان بيجار کارشناسی ارشد 1392/07/03
حجت اله بلاغی اینالو مطالعه پديده هاي پيش نشانگر مرتبط با زلزله ها کارشناسی ارشد 1391/11/07
نرگس بیرانوند طراحي سيستم زهکشي معدن شماره يک آهن گل گهر با استفاده از مدل رياضي جريان آب زيرزميني کارشناسی ارشد 1392/07/10
الهام بی کینه زمين شيمي زيست محيطي فلزات سنگين بالقوه سمناک در زهکش قره باغ، شهرک صنعتي شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/16
سارا دهداران زمين شيمي فلزات سنگين و ترکيبات آروماتيک چند حلقه اي درغبار خيابان شهر يزد کارشناسی ارشد 1395/10/21
فاطمه دهقانی بازنگري تاريخچه الگوي جريان آب هاي زير زميني در آبخوان بيضا : يک بررسي هيدروژِيولوژيکي و هيدرو شيميايي دکتری 1400/06/31
حسین دیرنیک هيدروژئولوژي، ژئومورفولوژي و پديده هاي ژئوتوريستي گنبد نمکي دشتي(کوه نمک) کارشناسی ارشد 1397/06/25
پوریا ابراهیمی زمين شيمي زيست محيطي و زيست دسترس پذيري فلزات سنگين در رسوبات ساحلي و دريايي خليج چابهار کارشناسی ارشد 1392/09/30
ناعمه فائضی هيد روژئولوژي وآسيب پذيري حوضه آبريز چشمه قلعه دختر کارشناسی ارشد 1394/12/18
سحر فولادی وندا زمين شيمي و زيست دسترس پذيري فلزات سنگين و هيدورکربن¬هاي آروماتيک چند حلقه¬اي(PAHs) در رسوبات ساحلي بندر امام خميني کارشناسی ارشد 1394/10/06
فاطمه قائدی بررسي¬هاي زمين¬شيميايي، ميانبار سيال و ايزوتوپ¬ پايدار گوگرد کانسار فلوريت- باريت پيناوند، استان اصفهان کارشناسی ارشد 1399/11/28
مصطفی قنادیان بررسي نقش سيستم هاي گسلي در الگوي دگرريختي حوضه زاگرس، فروبار دزفول شمالي دکتری 1395/12/04
علی قنواتی زمين شيمي, توزيع و اثرات سلامت فلزات سنگين در خاک هاي شهري و صنعتي شهرستان هاي عسلويه و کنگان کارشناسی ارشد 1397/06/31
ازاده قاسمی زمين شيمي فلزات سنگين و ترکيبات هيدروکربن آروماتيک چند حلقه اي (PAHs) در غبار خياباني شهر آبادان کارشناسی ارشد 1393/06/15
محمدرضا قاسم زاده بهينه سازي روابط تجربي تخمين آورد سالانه حوضه هاي آبريز فاقد آمار کارشناسی ارشد 1398/06/31
محبوبه غلامی ارزيابي پتانسيل اكتشافي مارنهاي سازند ميشان با استفاده از طيف نمائي مرئي - فروسرخ و تحليل داده هاي استر، مطالعه موردي مقطع تيپ سازند و جنوب كازرون کارشناسی ارشد 1390/03/08
حسین قلیزاده حسین ابادی بررسي ميزان تبادل آب هاي سطحي و زيرزميني با آناليز تحليلي و عددي زون گيرش کارشناسی ارشد 1391/09/19
فاطمه هاشمی بررسي آلودگي آرسنيک و مسيرهاي انتقال آن به دام هاي منطقه تکاب، استان آذربايجان غربي کارشناسی ارشد 1393/06/25
محمدرضا هاشمی کاربرد باقيماندهها در برآورد پارامترهاي مدلهاي خودبازگشتي متناوب با استفاده از توابع اسپلاين کارشناسی ارشد 1396/05/29
حمید رضا حیدری سلوکلویی ارزيابي قابليت روشهاي پاکسازي BETEX در آبخوان محدوده پالايشگاه شيراز دکتری 1395/11/30
حسین حیدری نژادقاسم ابادی بررسي ارتباط هيدروژئولوژيکي معدن گل گهر و کفه خيرآباد کارشناسی ارشد 1393/10/07
سیده رحیمه حسینی بکیانی اثر تغيير اقليم بر رفتار هيدروژئولوژيکي آبخوان شيراز کارشناسی ارشد 1396/06/28
هادی جعفری عظیم آبادی خصوصيات فيزيکوشيميايي سريهاي زماني آب برگشتي کشاورزي در يک منطقه نيمه خشک دکتری 1389/10/06
رضا جهانشاهی اثرات زيست محيطي معدن آهن گل گهر بر آب زير زميني اطراف دکتری 1392/08/14
مجتبی جمشیدی فروزنی بحران آب زيرزميني در آبخوان جهرم و روش هاي کاهش آن کارشناسی ارشد 1391/12/13
مجتبی جمشیدی بررسي تاثير لايه بندي حرارتي بر کيفيت آب مخزن سد ملاصدرا کارشناسی ارشد 1399/06/31
زهرا جمشیدی بررسي تغيير اقليم و تاثير آن بر بحران آب در استان فارس کارشناسی ارشد 1395/12/01
عطااله جودوی مديريت منابع آب زيرزميني در شرايط عدم قطعيت دکتری 1394/03/20
صلاح الدین کامرانی مطالعه حريم کمي و کيفي چاه هاي آب شرب دشت آسپاس، استان فارس کارشناسی ارشد 1392/07/02
حسن کرمی بررسي تاثير D50خاک درشت دانه بر عکس العمل سامانه ژئوگريد کامپوزيت (AG)در برابر بيرون کشيدگي کارشناسی ارشد 1398/09/19
علیرضا کاوسی حیدری پارامترهاي کنترل کننده رفتار هيدروديناميکي آبخوان‌هاي کارستي دکتری 1394/04/07
بهنام کشاورزی زمين شناسي پزشکي و منشا ارسنيک در کمربند دگرگوني ماگمايي سنندج سيرجان شمالي دکتری 1390/08/22
شبنم محمدی زمين شيمي زيست محيطي عناصر ريز مغذي و بالقوه سمي در گياهان خوراکي و خاک کشاورزي شهرستان ماهشهر کارشناسی ارشد 1395/11/17
فرهاد محمدی سرواله نقش تغيير اقليم و بهره‎برداري بي‎رويه در ايجاد بحران آب در آبخوان کازرون و راهکارهاي احياي آن با مدلسازي رياضي کارشناسی ارشد 1398/11/30
مصطفی نادری اثر تغيير اقليم بر روي منابع آب زيرزميني جنوب مرکزي ايران دکتری 1394/02/20
آرش ندری مکانيسم هاي انتقال آب شور توليدي در سفره عميق کنگان دکتری 1392/06/24
حمیده نارکی زمين شيمي وپراکنش عناصربالقوه سمي ناشي ازکانه زايي طبيعي ومعدنکاري درمحيط خاک وگياه معدن آهن گل گهر کارشناسی ارشد 1393/06/25
علیرضا نسیمی بررسي آبخوان کارستي با استفاده از روش‏هاي پمپاژ، رديابي و ژئوالکتريک، مطالعه موردي: سد سلمان فارسي دکتری 1395/06/29
اسماعیل نکویی قاچکانلو مطالعه سازوکار تاثير گنبدهاي نمکي بر آبخوانهاي مجاور کارشناسی ارشد 1392/12/20
کیمیا پاک طینت مطالعه آلودگي فلزات سنگين و آلاينده هاي کشاورزي در منابع آب پاياب حوضه آبريز رودخانه زاينده رود کارشناسی ارشد 1398/11/28
اسماعیل رحیمی مطالعه پارامترهاي دگرشکلي در گنبد گنايسي توتک،کمربند دگرگوني سنندج-سيرجان کارشناسی ارشد 1390/11/15
فاروق رحمن پور ساز و کار خيزش نمک هرمز در دياپيرهاي نمکي زاگرس، مطالعه ي موردي:دياپيرهاي نمکي پاسخند، فارياب و کِمِشک کارشناسی ارشد 1398/06/31
ادینه رنجبری ارزيابي تاثير کمي کاربري زمين بر رواناب رودخانه با مدلهاي تحليلي و عددي کارشناسی ارشد 1394/04/06
سیده گلستانه صالحی زيست¬دسترس¬پذيري و پراکنش فلزات سنگين در خاک و گياهان کانسار مس چاه فيروزه کارشناسی ارشد 1394/10/06
نسیم سلجوقی طراحي شبکه پايش کيفي حوضه آبريز حله در استان بوشهر کارشناسی ارشد 1394/12/01
نرجس سلمانی دهقی تعيين تغييرات زماني و مکاني عمق سطح آب زيرزميني در آبخوان شيبکوه با استفاده از شبکه ي عصبي مصنوعي کارشناسی ارشد 1392/07/10
نرجس سلمانی دهقی ارزيابي زماني–مکاني بارشهاي ماهواره محور مبتني بر مدلهاي خانواده PERSIANN در استان فارس، ايران دکتری 1399/11/07
بابک سامانی استرين نهايي و هندسه جريان دگرشکلي در کمربند دگرگوني فشاربالا-دما پايين سنندج-سيرجان دکتری 1389/09/07
فروزان سرطاوی مطالعه بيلان درياچه پريشان و بررسي علل خشک شدن آن کارشناسی ارشد 1392/12/17
افسانه سراج بررسي اثرات آلودگي زمين زاد آرسنيک بر سلامت دامهاي روستاهاي آلوده شهرستان بيجار (ابراهيم آباد و بابانظر)، استان کردستان کارشناسی ارشد 1392/10/07
رضا شریفی زمين شيمي زيست محيطي نابهنجاريهاي عنصري ناشي از کانه زايي و چشمه هاي تراورتن ساز در حوضه آبريز رودخانه ساروق، تکاب، آذربايجان غربي دکتری 1393/05/30
نغمه سلطانی زمين شناسي پزشکي و اثرات زيست محيطي معدن کاري و فرآوري در معدن آهن گل گهر سيرجان دکتری 1396/01/27
مهدی تاج ابادی فرآيندهاي کنترل کننده افزايش شوري آب زيرزميني در آبخوان هاي مجاور درياچه مهارلو دکتری 1396/03/23
طاهره توکل خرنجانی زمين شيمي فلزات سنگين و ترکيبات آروماتيک چندحلقه اي(PAH) در غبار خيابان کلان شهر اصفهان(شعاع 50 کيلومتري) کارشناسی ارشد 1392/06/23
زهرا تذروی زمين شيمي فلزات سنگين و هيدرو کربن هاي آروماتيک چند حلقه اي در غبار خياباني کلان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1393/06/31
خدیجه ولیدابادی کاني شناسي، زمين شناسي و بارزسازي ماهواره اي رخنمون هاي زئوليت جنوب شرق سمنان دکتری 1398/06/31
سید ولی وخشوری بررسي پتانسيل زمين لغزش در سيستم اطلاعات جغرافيايي: مطالعه موردي حوزه آبخيز گرگان کارشناسی ارشد 1392/12/17
سجاد یاری سرنوشت آب‌هاي شور و کاهش شوري به روش‌هاي هيدروژئولوژيکي در حوضه آبگير رودخانه مند کارشناسی ارشد 1395/10/25
فاطمه زارعی بررسي ميکر پلاستيک ها در ذرات غبار داخلي مدارس کلان شهر شيراز کارشناسی ارشد 1398/10/28
مهدی ژولیده استوار ارزيابي اهميت متغيرهاي موثر بر لرزه خيزي ايران کارشناسی ارشد 1399/11/30
مهدی زارعی هيدروژئولوژي گنبدهاي نمکي جنوب ايران دکتری 1389/10/13
صالح نصیری سیمکانی مديريت يکپارچه منابع آبي حوضه آبريز رودخانه کر کارشناسی ارشد 1398/06/24
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آلودگی آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271821 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
آبشناسی پیشرفته 110242781 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) 1402/04/06 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
کاربرد زمین آمار در هیدروژئولوژی 110271681 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 0800 الی 1000) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
آب زمین شناسی کاربردی 110242091 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1500 الی 1700) 1402/03/28 (1500 - 1700) ترم دوم 1401
زمین شناسی مهندسی 110231441 3 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1700 الی 1900) 1402/03/30 (1500 - 1700) ترم دوم 1401
آزمایشگاه آب شناسی کارست 110243011 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
آزمایشگاه هیدرولیک آبهای زیرزمینی 110242671 1 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 0900 الی 1000) (0000 - 0000) ترم دوم 1401
ردیابها 110241861 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1200) 1402/04/03 (1100 - 1300) ترم دوم 1401
آب زمین شناسی پیشرفته 110242731 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/10/15 (1100 - 1300) ترم اول 1400
آب زمین شناسی کارست پیشرفته 110271731 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) (0000 - 0000) ترم اول 1400
اب زمین شیمی زیست محیطی 110271651 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1700) (0000 - 0000) ترم اول 1400
جریان در محیط متخلخل 110271761 2 1 هفتگی - 4 (چهار شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم اول 1400
ردیابها 110241861 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1300 الی 1500) 1400/10/26 (1100 - 1300) ترم اول 1400
آلودگی آبهای زیرزمینی پیشرفته 110271821 2 1 هفتگی - 2 (دو شنبه - 1000 الی 1200) (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آب زمین شناسی کاربردی 110242091 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) 1400/04/07 (1500 - 1700) ترم دوم 1399
زمین شناسی مهندسی 110231441 3 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1000 الی 1200) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1800 الی 2000) 1400/04/15 (1500 - 1700) ترم دوم 1399
آب شناسی کارست 110242771 3 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1000 الی 1230) 1400/04/17 (0000 - 0000) ترم دوم 1399
آب زمین شناسی پیشرفته 110242731 2 1 هفتگی - 1 (یک شنبه - 0800 الی 1000) | هفتگی - 2 (دو شنبه - 1600 الی 1700) 1399/10/25 (1100 - 1300) ترم اول 1399
آب زمین شناسی کارست پیشرفته 110271731 2 1 هفتگی - 0 (شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 0 (شنبه - 1500 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
اب زمین شیمی زیست محیطی 110271651 2 1 هفتگی - 3 (سه شنبه - 1300 الی 1500) | هفتگی - 3 (سه شنبه - 1500 الی 1600) (0000 - 0000) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2