فرم ها و آیین ها

 

فرم های مورد نیاز دانشجویان

ردیف

نام فرم

دانلود

توضیحات

1

فرم درخواست خوابگاه دانشجویی

دانلود

فرم درخواست خوابگاه دانشجویی دلایل توجیهی و علت نیاز به خوابگاه دانشجویی همراه با تایید و امضا استاد راهنما به همراه فایل اکسل ایمیل دفتر بخش ارسال گردد. فرم مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

 

2

فرم اکسل درخواست خوابگاه دانشجویی

دانلود

3

فرم درخواست تمدید خوابگاه دانشجویی

دانلود

فرم درخواست تمدید خوابگاه دانشجویی دلایل توجیهی و علت نیاز به خوابگاه دانشجویی همراه با تایید و امضا استاد راهنما به همراه فایل اکسل ایمیل دفتر بخش ارسال گردد. فرم مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

4

فرم اکسل درخواست تمدید خوابگاه دانشجویی

دانلود

5

فرم درخواست خودرو

دانلود

فرم درخواست خودرو  به نام استاد راهنما همراه با تایید استاد پر شود. فرم مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.

6

فرم درخواست حضور در بخش

دانلود

فرم مربوطه همراه با تایید استاد راهنما به ایمیل دفتر بخش ارسال گردد.

7

فرم درخواست استاد مشاور خارج از دانشگاه

دانلود

فرم مربوطه همراه با نامه استاد راهنما مبنی بر دلایل توجیهی درخواست به ایمیل دفتر بخش ارسال گردد.

8

امضای فارغ التحصیلی

دانلود

 

9

فرم درخواست تغییر عنوان پایان نامه

دانلود

در صورتی که دانشجو از رساله یا پایان نامه خود دفاع کرده باشد  فرم مربوطه  را به همراه امضا اعضای کمیته دفاع از پایان نامه یا رساله به ایمیل بخش ارسال کرده در غیر اینصورت اگر پروپوزال خود را در سیستم ثبت نموده باشد امضا استاد راهنما کافی می باشد.

10

فرم خود اظهاری سلامت

دانلود

 

11

فرم درخواست تمدید خوابگاه دانشجویان کارشناسی

دانلود

 

12

 

دانلود

 

13

 

دانلود

 

 
 
فرم های آموزش
 

ردیف

نام فرم

دانلود

توضیحات

1

فرم تقاضای مرخصی تحصیلی/ حذف نیمسال

دانلود

دانشجویان مقطع کارشناسی

2

فرم تقاضای انتقال دائم

دانلود

دانشجویان مقطع کارشناسی

3

فرم تقاضای انصراف از تحصیل

دانلود

دانشجویان مقطع کارشناسی

4

فرم تقاضای حذف درس اضطراری

دانلود

دانشجویان مقطع کارشناسی

5

فرم نگارش پروپوزال

دانلود

مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

6

فرم انتقال موقت (میهمان)

دانلود

مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد )

7

فرم تقاضای انصراف از تحصیل

دانلود

مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

8

فرم حذف و ثبت درس با تاخیر

دانلود

مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

9

فرم درخواست کمک مدرس

دانلود

مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

10

فرم تقاضای مرخصی و حذف نیمسال

دانلود

مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

11

 فرم گزارش پیشرفت شش ماهه رساله (pdf)

دانلود

مقاطع تحصیلات تکمیلی ( دکتری)

12

فرم اعلام رتبه دانشجویان 

دانلود

مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری)

13

فرم اعلام رتبه دانشجویان کارشناسی

دانلود

 

14

فرم درخواست بازگشت به تحصیلی (مشروطی)

دانلود

 

15

فرم درخواست مجوز  دفاع از رساله  دانشجویان دکتری(word)

دانلود

 

16

فرم درخواست مجوز  دفاع از رساله  دانشجویان دکتری

دانلود

 

17

فرم درخواست بازگشت به تحصیل دانشجویان مشروطی

دانلود فرم مربوطه همراه با تایید استاد راهنما به ایمیل دفتر بخش ارسال گردد.
18 فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان دکتری (word) دانلود فرم مربوطه همراه با تایید استاد راهنما به ایمیل دفتر بخش ارسال گردد.
19

فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد

دانلود فرم مربوطه همراه با تایید استاد راهنما به ایمیل دفتر بخش ارسال گردد.
20  فرم  گزارش پیشرفت شش ماهه رساله  (word) دانلود مقاطع تحصیلات تکمیلی (دکتری)
21      
 

ارتباط با کارکنان بخش 

شیوه نامه های تدوین پایان نامه/ رساله

 

فرم های مورد نیاز کارکنان و اساتید

ردیف

نام فرم

دانلود

توضیحات

1

فرم تحویل مدارک بیمه سامان

دانلود

 

2

فرم تقاضای شناسه کاربری

دانلود  مختص کسانی که sess و اتوماسیون اداری ندارند.