بخش آمار

 

کارکنان بخش آمار دانشگاه شیراز
ردیف نام و نام خانوادگی میزان تحصیلات سمت تصویر شماره تماس
1 بهناز میرزایی کارشناسی ارشد کارشناس آموزش بخش 36137423
2 محبوبه حسینی کارشناسی کارشناس اداری - دفتر بخش   32288197
3 علی محمد دهقانی دیپلم متصدی امور خدماتی و تکثیر   09171393479
           
           

 

کارشناسی

برنامه زمانبندی دوره چهار ساله - ورودی 1396 به بعد

کارشناسی ارشد

دکتری

 

ا

لیست اعضای هیئت علمی بخش آمار دانشگاه شیراز
ردیف نام و نام خانوادگی وضعیت عکس شرح حال
1 جواد بهبودیان استاد بازنشسته شرح حال
2 احمدرضا سلطانی استاد شرح حال
3 محمد صدوقی‌الوندی استاد بازنشسته   شرح حال
4 ناهید سنجری‌فارسی‌پور استاد - انتقال به دانشگاه الزهرا شرح حال
5 عبدالرسول برهانی‌حقیقی استادیار بازنشسته شرح حال
6 عبدالرضا بازرگان‌لاری استادیار بازنشسته شرح حال
7 فریبرز حیدری استادیار بازنشسته   شرح حال
8 کاووس خورشیدیان دانشیار شرح حال
9 زهره شیشه بر دانشیار شرح حال
10 علیرضا نعمت اللهی استاد شرح حال
11 مینا توحیدی دانشیار شرح حال
12 مریم شرفی استادیار شرح حال
13 امین قلمفرسای مستوفی استادیار   .شرح حال
14 محمود خراتی کوپایی دانشیار شرح حال
15 عاطفه زمانی استادیار - غیر فعال شرح حال
16 زهرا سجادنیا استادیار شرح حال
17 سمیه زارع زاده دانشیار شرح حال
18 سیدمرتضی نجیبی استادیار - غیرفعال    
19 طاهره منوچهری استادیار  
20        بهرام طارمی                     استادیار                                                           شرح حال     
21 لاله تفکری         استادیار غیر فعال         شرح حال

 

تلفن :

رئیس بخش: 32287197 -071

36137420 - 071

آموزش بخش: 36137423-071

نمابر: 32277194 - 071

ایمیل:

نشانی: شیراز - چهارراه ادبیات - دانشکده علوم - ساختمان شماره 1 - بخش آمار 

کدپستی: 7146713565